Konkurs ofert na dostawę i montaż windy do kościoła Świętej Trójcy

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do zgłaszania ofert w przetargu na dostawę i montaż fabrycznie nowej windy osobowej wewnętrznej, dostosowanej do osób niepełnosprawnych, 5. przystankowej w ryzalicie wschodnim kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie.

 

1. Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane. Kod CPV: 42416100-6 windy 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej windy osobowej wewnętrznej, dostosowanej do osób niepełnosprawnych, 5. przystankowej w ryzalicie wschodnim kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie, położonego przy Placu Małachowskiego 1, na działce nr 22, obręb 5-03-07, w dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, w sposób zgodny z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, Ogólnych Warunkach Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie wykonanych przez wyłonionego Wykonawcę projektów warsztatowych wraz z uzyskaniem rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

3. Termin wykonania zadania 

·         W terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy – uzgodnienie z projektantem wskazanym przez Zamawiającego założeń i wymogów technicznych dla szybu windowego planowanego do wykonania w ryzalicie wschodnim kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie.

·         W terminie 5 miesięcy od daty podpisania Umowy – dostarczenie i montaż windy. Na 30 dni przed planowaną datą dostawy Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i uzgodni termin rozpoczęcia montażu. W przypadku opóźnienia zakończenia budowy szybu windowego Zamawiający zapewnia sobie prawo do przesunięcia terminu dostarczenia i montażu windy, nie później jednak niż do końca 2018 r., bez zmiany pozostałych warunków zawartej Umowy. 

·         W terminie 1 miesiąca od daty zakończenia montażu windy uzyskanie rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

·         Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie 60 miesięcy od daty uzyskania rejestracji urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wyklucza z postepowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy 

b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

·         roczne przychody z dostawy i montażu urządzeń dźwigowych za lata 2015, 2016, 2017 wyniosły nie mniej niż 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych w każdym roku;

c) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

·         doświadczenie w dostawie i montażu urządzeń dźwigowych, tj. uzyskanie rejestracji co najmniej 3urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego w okresie 2015-2017, potwierdzone załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie;

·         polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Uczestnik Postępowania jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500 tys. (pięćset tysięcy) złotych

5. Sposób przygotowania oferty

Oferent przedstawia zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

·         Cena za dostawę i montaż urządzenia: 80% – liczone wg wzoru: oferta z najniższą ceną brutto/oferta badana x 0,8

·         Cena za serwis (przeglądy i konserwacje) w okresie gwarancyjnym (łącznie za 60 miesięcy) 20 % – liczona wg wzoru: oferta z najniższą ceną brutto/oferta badana x 0,2 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustaloną punktację do 1 pkt (100% = 1 pkt)

7. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy, przesłać lub złożyć w kancelarii Parafii ul. Kredytowa 4 lok. 17 do dnia 23 lutego 2018 r. 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest ks. Piotr Gaś (Proboszcz) – tel. 603 112 601

 


 

 

>> Opis przedmiotu zamówienia (.pdf)

>> Dostawa i montaż windy (.pdf) 

>> Specyfikacja dotycząca dostawy i montażu windy (.pdf)

>> Umowa na dostawę i montaż windy (.pdf)