Zgłaszanie chrztów

JAK ZGŁOSIĆ CHRZEST?

Sakrament Chrztu Świętego jest jednym z dwóch sakramentów uznawanych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski. Poprzez ten sakrament dziecko lub dorosła osoba włączani powierzani są Trójjedynemu Bogu oraz włączani są w społeczność Ciała Chrystusowego (Kościoła). Mimo iż chrzest jest jednorazową i niepowtarzalną czynnością pozostaje on niezatartym znakiem Bożej wierności, a jego działanie rozciąga się na całe życie chrześcijanina. Każde wyznanie grzechów (spowiedź) jest powrotem do daru chrztu świętego. Nowo ochrzczona osoba staje się nie tylko częścią niewidzialnego Kościoła Chrystusowego, ale również włączona zostaje do społeczności sióstr i braci, którą stanowi zbór jako wspólnota zebrana wokół Słowa Bożego, którego nieodłączną częścią są również sakramenty święte

Aby zgłosić pragnienie ochrzczenia dziecka konieczna jest rozmowa z duszpasterzem, podczas której przedstawiane jest rodzicom i rodzicom chrzestnym znaczenie chrztu oraz odpowiedzialność związana z chrześcijańskim wychowaniem dziecka. Istotnym elementem rozmowy jest zwrócenie na służbę rodziców chrzestnych. Zgodnie z przepisami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przynajmniej jedno z rodziców chrzestnych musi być wyznania ewangelicko-augsburskiego, która jest po konfirmacji lub wstąpiła do Kościoła w wieku dorosłym. Chrzestnymi nie mogą być osoby, które wystąpiły z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także osoby niewierzące i innej religii. Akt chrztu odbywa się zazwyczaj w ramach nabożeństwa głównego i w obecności zgromadzonego zboru. W wyjątkowych sytuacjach odstępuje się od tej zasady.

Formalności:

Osoby zgłaszające chrzest powinny przynieść akt urodzenia dziecka, natomiast rodzice i rodzice chrzestni świadectwa chrztu świętego wraz z zaświadczeniem wydanym przez Parafię, do której należą, o tym, że mogą pełnić rolę rodzica chrzestnego. W przypadku rodziców chrzestnych, którzy są wyznania ewangelicko-augsburskiego, a nie należą do naszej parafii konieczne jest świadectwo konfirmacji z macierzystej parafii. W przypadku gdy jeden z rodziców nie jest wyznania ewangelicko-augsburskiego wystarczy świadectwo chrztu świętego. Chrzest nic nie kosztuje. Rodzice, jeśli mają takie życzenie, mogą złożyć ofiarę na rzecz parafii.