Kolejna wygrana Parafii w sprawie „serka wolskiego”!

Sąd Najwyższy w dniu 12 stycznia 2011 r. oddalił skargę kasacyjną Glob Tower Spółki z o.o., co oznacza, że zakończyło się postępowanie o wpis do księgi wieczystej roszczenia o nabycie nieruchomości „serek wolski” przez Glob Tower Spółkę z o.o., wynikające – zdaniem rzekomego nabywcy – z umowy przedwstępnej.

Przypomnijmy, że Glob Tower Spółka z o.o., po zawarciu z rzekomym pełnomocnikiem Parafii umowy przedwstępnej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, złożyła wniosek, aby sąd wpisał jej roszczenia o nabycie „serka wolskiego” do księgi wieczystej tej nieruchomości. Referendarz sądowy wniosek ten uwzględnił, następnie – pomimo złożonej przez Parafię skargi na jego czynność – sąd rejonowy utrzymał wpis w mocy, ale już Sąd Okręgowy w Warszawie – po apelacji Parafii – oddalił wniosek w całości. Właśnie od tego ostatniego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie Glob Tower Spółka z o.o. złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Uzasadniając ustnie swoje postanowienie Sąd Najwyższy wskazał m.in., że sąd wieczystoksięgowy winien był wnikliwiej zbadać dokumenty zgromadzone w księdze wieczystej nieruchomości, z których jasno wynikało, że pełnomocnictwo do zawarcia umowy zbycia nieruchomości zostało podpisane przez proboszcza pomocniczego, czyli osobę nieuprawnioną do reprezentacji Parafii i nie będącą jej organem. Sąd Najwyższy wskazał także, że obowiązujące przepisy nie pozwalają na pominięcie Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła, z których wynikają m.in. kompetencje poszczególnych organów Parafii, w tym w szczególności konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zgromadzenie Parafialne, której w omawianej sprawie nigdy nie było.

Pisemne uzasadnienie postanowienia Parafia powinna otrzymać w ciągu najbliższych tygodni.