Rada Etyki Mediów Krytycznie o artykule TVN Warszawa „Chwalą się remontem kościoła, a projekt placu w zamrażarce”

W dniu 5 marca 2018 r. w serwisie internetowym TVN Warszawa opublikowany został artykuł „Chwalą się remontem kościoła, a projekt placu w zamrażarce”. W artykule tym przedstawione zostały nieprawdziwe i nieścisłe informacje dotyczące działań Parafii w związku z planowaną rewitalizacją placu Małachowskiego w Warszawie. 

 

Przede wszystkim, w artykule znalazła się nieprawdziwa informacja, jakoby modernizacja placu Małachowskiego nie doszła do skutku ze względu na rzekome oczekiwania proboszcza Parafii. W rzeczywistości, Parafia od lat prowadzi aktywne działania na rzecz realizacji tego projektu. Między innymi, Parafia przedstawiła władzom Miasta koncepcję modernizacji zakładającej istotne zaangażowanie Parafii, także finansowe, w ten projekt. Parafia wielokrotnie deklarowała wobec władz Miasta wolę porozumienia w tej sprawie. Ponadto, artykuł zawierał nieścisłą informację, jakoby remont kościoła Świętej Trójcy przy placu Małachowskiego możliwy był dzięki dotacji przyznanej Parafii przez Miasto. Remont kościoła został w ponad 70% sfinansowany ze środków własnych Parafii (ok. 14.500.000 PLN). Subwencja m.st. Warszawy pokryła jedynie 4% kosztów remontu. Remont był więc możliwy przede wszystkim dzięki zaangażowaniu finansowemu Parafii i poświęceniu jej członków, a nie subwencji Miasta.

W reakcji na publikację artykułu, Parafia zwróciła się do redakcji serwisu internetowego TVN Warszawa o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji zawartych w artykule. Parafia wyraziła oburzenie nierzetelnym i nieetycznym potraktowaniem w związku publikacją artykułu, w którym skomplikowana materia sprawy została przedstawiona niedbale i skrótowo. Parafii nie umożliwiono przed publikacją artykułu ustosunkowania się do zawartych w nim tez, które posłużyły do personalnego ataku na proboszcza Parafii, godząc w jego dobra osobiste oraz w wizerunek Parafii, która zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi i państwowymi, dba o przestrzeganie zasad transparentności finansowej.

W odpowiedzi na wniosek Parafii, Redakcja odmówiła sprostowania, ograniczając się do uzupełnienia artykułu o niektóre informacje zawarte w piśmie Parafii.

W związku z powyższym, Parafia złożyła skargę do Rady Etyki Mediów, wskazując na naruszenie przez Redakcję zasad etycznych określonych w Karcie Etycznej Mediów.

W dniu 29 października 2018 r. Rada Etyki Mediów przekazała Parafii odpowiedź na skargę Parafii, z której wynika, iż Rada Etyki Mediów:

·        uznała za trafne sformułowane przez Parafię zarzuty dotyczące nieprawdziwości i nieścisłości informacji zawartych w artykule;

·        uznała za uzasadnione żądanie opublikowania sprostowanie artykułu;

·        oceniła jako błędne oraz nieprawdziwe przedstawione przez Redakcję uzasadnienie odmowy opublikowania żądanego przez Parafię sprostowania, określając postępowanie Redakcji jako „naganne”.

Rada Etyki Mediów odstąpiła od przekazania Redakcji stanowiska zawierającego wytknięcie naruszeń zasad określonych w Karcie Etycznej Mediów, ze względu na opublikowanie pod kwestionowanym artykułem dodatkowego wyjaśnienia, zawierającego informacje przedstawione Redakcji przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy.

Prezydium Rady Parafialnej apeluje do przedstawicieli mediów o rzetelne informowanie o sprawie rewitalizacji placu Małachowskiego oraz o wszelkich innych sprawach, które mogą dotyczyć działalności Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Pismo Rady Etyki Mediów z dnia 29 października 2018 r.

Tags: