Informacja ws. rozstrzygnięcia postępowania dot. prac w ryzalicie wschodnim

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie informuje, że w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA:05.03.11-14-5914/16 projektu pn.: „Remont i przebudowa ewangelicko – augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, obejmującym prace w ryzalicie wschodnim kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie wybrana została oferta firmy Maria Potz, Mosaicon sp.z o.o. ul. Tuwima 15 lok. U9, 90-010 Łódź z ceną netto 1 745 070,00 i ceną brutto 2 146 436,10 .