Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce

należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie – do Wyznania Augsburskiego.

Kościół luterański powstał jako konsekwencja wystąpienia ks. Marcina Lutra 31 października 1517r. w Wittenberdze, kiedy to na drzwiach kościoła zamkowego przybił 95 tez. Nawoływały one do odnowy Kościoła Powszechnego (katolickiego) w duchu Ewangelii. Luter sprzeciwiał się w nich sprzedaży odpustów, a także szeroko występującym nadużyciom w Kościele. Zamiarem Lutra nie było stworzenie nowego wyznania, ale odnowa istniejącego Kościoła. Swoim wystąpieniem Luter rozpoczął wielką dysputę na temat Kościoła, ale także zapoczątkował okres zwany Reformacją.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:

 

  • solus Christus – jedynie Chrystus;
  • sola gratia – jedynie łaska;
  • sola fide – jedynie wiara;
  • sola Scriptura – jedynie Pismo.

Struktura i ustrój Kościoła luterańskiego w Polsce: 

Synod Kościoła

Synod

jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

 

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolska konferencje duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu „Eben-Ezer”, przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.   Na wiosennej sesji w roku 2012 rozpoczął się XIII Synod Kościoła, którego kadencja kończy się na jesiennej sesji Synodu w roku 2016.

 

Rada Synodalna składa się z Prezesa Synodu oraz po dwóch radców świeckich i duchownych, wybieranych przez Synod ze swojego grona. Podczas sesji Rada Synodalna pełni funkcję Prezydium Synodu.

Obecnie członkami Rady Synodalnej są:

 

  • ks. dr Adam Malina – prezes Synodu, przewodniczący Rady Synodalnej
  • ks. Waldemar Szajthauer – wiceprzewodniczący Rady Synodalnej
  • ks. Marek Londzin
  • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik
  • Anna Wantulok – sekretarz Rady Synodalnej

Biskup

Biskup Kościoła

jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Obecnie urzędującym Biskupem Kościoła jest bp Jerzy Samiec. Został konsekrowany w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego) – 6 stycznia 2010 r. w kościele św. Trójcy w Warszawie.

 

Biskupi kościoła x XX i XXI wieku

Konsystorz

Konsystorz

jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych.

Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes i po trzech Radców duchownych i świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła.

Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezydium Konsystorza. W okresach między posiedzeniami Konsystorza prezydium załatwia pilne sprawy należące do kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium przedstawiane są Konsystorzowi na najbliższym plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

Konsystorz obraduje raz w miesiącu. Siedzibą Konsystorza jest miasto stołeczne Warszawa.

Konferencja Biskupów

Konferencja Biskupów Kościoła

W skład Konferencji Biskupów wchodzi urzędujący Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni i biskup wojskowy.

Biskupi urzędujący

Biskupi emeryci lub niepełniący obecnie czynnej służby

Biskupi, którzy zmarli po 2000 r.

– bp Tadeusz Szurman, Diecezja Katowicka (zmarł 30.01.2014)