1% na Diakonię

Drodzy Państwo,

Za nami trudny rok. Przed nami rozliczenia podatkowe. Dlatego tradycyjnie zachęcamy do przekazania 1% podatku na cele dobroczynne. Dzięki ubiegłorocznym wpłatom z 1% i poprzez prowadzone projekty Diakonia Polska mogła odpowiedzieć na potrzeby osób bezpośrednio dotkniętych skutkami pandemii, w tym m.in. zakupić tablety dla uczniów, którzy w sytuacji obowiązkowej nauki zdalnej nie mieli dostępu do narzędzi elektronicznych umożliwiających komunikację ze szkołą; zakupić środki ochrony osobistej dla podopiecznych i pracowników domów opieki; udzielić pomocy rzeczowej (żywność, leki i opał) osobom starszym i chorym czy dofinansować leczenie i rehabilitację osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Ten 1 %, choć pozornie niewielki, jest darem serca, dzięki któremu bliźni w potrzebie nie pozostają sami ze swoimi trudnościami. Staje się impulsem do zmian i widoczną pomocą dla konkretnych osób i rodzin, przykładem odpowiedzialności obywatelskiej i świadectwem dzielenia się miłością.

Zebrane fundusze Diakonia przeznaczy m.in. na:
• programy pomocy w sytuacji epidemii;
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
• programy na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnością, zakup leków i rehabilitację osób chorych;
• działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych;
• pomoc w sytuacjach katastrof naturalnych;
• projekty, które łączą pokolenia;
• programy na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Więcej informacji na: https://diakonia.org.pl/aktualnosc/1-procent-twoj-dar-serca/