Zgromadzenie Parafialne Parafii Świętej Trójcy


22 lutego bezpośrednio po nabożeństwie głównym odbyło się doroczne sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Zgromadzenie udzieliło absolutorium Radzie Parafialnej za 2008 rok.

Kurator Parafii Andrzej Weigle przedstawił sprawozdanie z działalności Parafii i Rady Parafialnej oraz omówił sprawozdanie finansowe za rok 2008. Przedstawiono również wyniki finansową oraz sytuację w EOD Tabita, a także informację o sprawie tzw. „serka wolskiego”.

Zgromadzenie Parafialne zaakceptowało również preliminarz budżetowy na 2009 rok. 

foto: A. Karska