Zgromadzenie Parafialne – nieruchomości i inwestycje

24 kwietnia odbyło się Zgromadzenie Parafialne (ZP) Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie w całości poświęcone nieruchomościom parafialnym.

Obradom przewodniczył Prezes Rady Parafialnej ks. prob. Piotr Gaś. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania obrad ZP, powołaniu prezydium i komisji skrutacyjnej, oraz przyjęciu porządku obrad, kurator Parafii Andrzej Weigle zaprezentował stan posiadanych przez Parafię nieruchomości. Kurator przedstawił rys historyczny, w tym także budynki, które były własnością Parafii przed 1945 r., oraz nakreślił koncepcję powstania nowego Centrum Parafialnego. Zgromadzenie otrzymało również szczegółowe informacje nt. nieruchomości przy ul. Emilii Plater 7 w Warszawie, przy ul. Głogowskiej 41 w Poznaniu, ul. Spokojnej 4 w Konstancinie-Jeziornie.

Pan Andrzej Weigle poinformował, że niezależnie od decyzji ZP ws. Centrum Parafialnego, istnieje pilna konieczność kapitalnego remontu kamienicy przy ul. Kredytowej 4, w tym całkowita wymiana wszystkich instalacji, wind i wyburzenia piwnic pod podwórkiem.

Na prośbę Rady Parafialnej i za zgodą ZP, całościową koncepcję przebudowy kamienicy i zmiany funkcji użytkowej przy ul. Kredytowej 4 zaprezentował architekt, p. Maciej Mazgaj. Założenie, jakie przyjęli architekci, to skupienie w najbardziej reprezentacyjnej części budynku – tj. od strony ulicy Kredytowej, Centrum Parafialnego. Przekazano również informacje nt. lokalizacji kancelarii parafialnej, sali konferencyjnej i pomieszczeń przeznaczonych na pokoje gościnne Parafii. Koncepcja przewiduje ponadto umiejscowienie punktu przedszkolnego, sali katechetycznej oraz innych pomieszczeń parafialnych, służących działalności duszpasterskiej i kulturalnej parafii.

ZP otrzymało informację na temat postępowań rewindykacyjnych Parafii, toczących się przed Komisją Regulacyjną oraz na temat rozmów z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Tę sprawozdawała mec. Marcelina Sosnowska-Rudnik.

Kolejnym punktem obrad była informacja kuratora Parafii nt. remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy. Koszt to kwota ok. 5.500.000 PLN, remont rozpocznie się już w maju 2016 r. i jest zaplanowany tak, by został zakończony w marcu 2017 r. Kolejnym etapem prac byłby remont wnętrza kościoła Świętej Trójcy – w tym kasetonów, oświetlenia, ławek wraz z przystosowaniem wnętrza kościoła dla osób niepełnosprawnych (w tym wyposażenie klatki schodowej od strony Lutheraneum w windę).

Pan Andrzej Weigle poinformował również ZP o aktualnie prowadzonych działaniach remontowych w EOD Tabita w Konstancinie-Jeziornie. Kurator przedstawił również krótką informację o planowanej budowie dzwonnicy w Warszawie-Włochach, rozbudowie zaplecza sanitarnego i wymianie stropu. Kolejne planowane remonty to remont kancelarii cmentarza i muru cmentarza. Niestety, plan zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza nie pozwala na podwyższenie budynku kancelarii na Cmentarzu ewangelickim przy ul. Młynarskiej.

Po przedstawieniu ekspertyz odbyła się dyskusja nad wniesionymi wnioskami. ZP jednomyślnie przyjęło wnioski Rady Parafialnej.

ZP Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie przyjęło uchwałę o poparciu kierunku prowadzenia dalszych rozmów z m. st. Warszawą o zwrocie dawnych nieruchomości parafialnych, uchwałę o poparciu planów remontowych i inwestycyjnych Parafii, a także uchwały kierunkowe, upoważniające Radę Parafialną do podjęcia działań, których celem jest jak najlepsze zagospodarowanie nieruchomości parafialnych w Warszawie, Konstancinie-Jeziornie (ul. Spokojna) i w Poznaniu.

W trakcie obrad ks. Piotr Gaś podkreślił, że Parafia nie jest przedsiębiorstwem, natomiast Parafia prowadzi przedsiębiorstwo. Jest to wyłącznie instrument, który pozwala Parafii pozyskiwać środki na prowadzenie swojej misji, określanej też jako działalność statutowa. Zgromadzenie Parafialne kontynuuje w ten sposób mądre i przezorne działania przodków w sferze gospodarczej działalności, która wpisuje się w ewangeliczną roztropność i odpowiedzialność za obracanie dobrami na Bożą chwałę i dla dobra wspólnego.