Zgromadzenie Parafialne

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej
Trójcy w Warszawie. Termin posiedzenia Zgromadzenia Parafialnego: 19. Niedziela po Trójcy Świętej – 10 października 2021 r. – po przedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie.

W porządku obrad obejmuje, obok punktów dotyczących spraw formalnych, transakcję zbycia nieruchomości Rynek 50 we Wrocławiu – aktualizację oraz generalny remont, przebudowę i rozbudowę nieruchomości zabudowanej przy ul. Kredytowej 4, wolne wnioski.

W godzinach pracy kancelarii parafialnej można zapoznawać się z materiałami, które będą przedmiotem obrad.

Wgląd do dokumentów mają wyłącznie osoby wpisane na listę członków Zgromadzenia Parafialnego w roku 2021. Są to osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego, uczestniczące w życiu Parafii i zapłaciły składkę kościelną za rok 2020.