Zgromadzenie Parafialne

Drogie Parafianki, Drodzy Parafianie,

Zgodnie z ogłoszeniami duszpasterskimi ostatniej niedzieli przypominamy, że:

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Termin posiedzenia: 5. Niedziela Pasyjna (Judica) – 21 marca 2021 r. – poprzedpołudniowym nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy

na pl. Małachowskiego 1 w Warszawie.

 

W porządku obrad znajdą się:

1. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej,

2. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych i uchwalenie budżetu Parafii,

3. Udzielenie absolutorium Radzie Parafialnej,

4. Generalny remont i rozbudowa domu administracji na cmentarzu przy ul. Młynarskiej,

5. Projekt koncepcyjny generalnego remontu i rozbudowy Kredytowej 4,

6. Zbycie prawa współwłasności do nieruchomości zabudowanej przy ul. Świętoduskiej w Lublinie,

7. Zbycie nieruchomości zabudowanej Rynek 50 we Wrocławiu – informacja i rekomendacja,

8. Sprawy różne,

9. Wolne wnioski.

UWAGA :

Rada Parafialna wyłoży specjalny numer sprawozdawczego Informatora Parafialnego w niedzielę 14 marca br. Sprawozdania finansowe i projekt preliminarza budżetowego Parafii zostaną wyłożone do wglądu Zgromadzenia Parafialnego również w niedzielę 14 marca br.