Zaproszenie do udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej i projektem zagospodarowania otoczenia

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do zgłaszania ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-konserwatorskiej i wykonawczej wnętrz i elewacji kościoła ewangelicko-augsburskiego Św. Trójcy przy Placu Małachowskiego 1 w Warszawie wraz z projektem zagospodarowania jego otoczenia.

 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 71240000-2

usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:

 

Zadanie 1. Wykonanie projektu budowlanego na remont konserwatorsko–budowlany wnętrza kościoła i elewacji niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę z uwzględnieniem  zakresu:

 

Projekt budowlano-konserwatorski remontu wnętrz, w tym: 

1.1. Program prac konserwatorskich wnętrza 

1.2. Projekt architektoniczny modernizacji i estetyzacji wnętrza z przebudową klatki schodowej, obejmujący następujące elementy:

1.2.1.        przebudowa jednej części klatki schodowej: 

                    likwidacja schodów

                    dodanie szybu windowego

                    budowa oraz aranżacja nowych toalet na poziomie 0 i I oraz pomieszczeń na inne funkcje (pomieszczenie dla rodzin z małymi dziećmi, zaplecze poziomu wystaw) na półpiętrach

1.2.2.        aranżacja przedsionka z projektem kraty

1.2.3.        modernizacja ławek

1.2.4.        modernizacja oświetlenia wnętrza kościoła, w tym strefy ołtarza

1.2.5.        modernizacja oświetlenia zewnętrznego kościoła

1.2.6.        polepszenie akustyki (włączenie do zespołu projektowego konsultanta Inwestora)

1.2.7.        budowa nowej ambony, chrzcielnicy i pochylni do prezbiterium dla niepełnosprawnych oraz balustrad w prezbiterium 

1.2.8.        wykonanie uchwytów do świec na ławkach i parapetach balkonów

1.2.9.        modernizacja wnętrza zakrystii (projekt zlewni, projekty stolarskie szaf)

1.2.10.    modernizacja i aranżacja empory chóru i poziomu wystaw na II balkonie (wymiana podbudowy i podłoża)

1.2.11.    wykończenie i aranżacji wnętrz Lutheraneum (podziemia) 

1.2.12.    podesty dla chóru

1.2.13.    aranżacja punktu z wydawnictwami i punktu z ogłoszeniami

1.2.14.    modernizacja pomieszczeń nad zakrystią na I i II piętrze

1.2.15.    modernizacja instalacji grzewczej w Lutheraneum (podziemia) związana z modernizacją istniejącej wentylacji mechanicznej

1.2.16.    remont uszkodzonych pionów spustowych odwodnienia kopuły

1.2.17.    remont uszkodzonych kasetonów kopuły 

1.2.18.    remont zawilgoconych i zagrzybionych fragmentów murów 

1.3. Projekt konstrukcji zawierający:

1.3.1.        projekt rozbiórki fragmentu klatki schodowej

1.3.2.        projekt wykonania szybu windy

1.3.3.        projekt nowych stropów w przebudowywanej klatce schodowej

1.4. Projekt instalacji sanitarnej dla nowych toalet 

1.5. Projekt wentylacji (należy dążyć do wykorzystania istniejącej instalacji wentylacyjnej zgodnie z pierwotnymi założeniami z okresu odbudowy świątyni z ewentualnym wykorzystaniem nowych przestrzeni podziemnych wokół kościoła (poza jego obrysem) na których nie ma uzbrojenia podziemnego) zawierający:

1.5.1.        analizę zużycia ciepła w kontekście modernizacji instalacji CO

1.5.2.        projekt udrożnienia i połączenia wentylacji kościoła w przestrzeni za organami

1.5.3.        projekt wentylacji kościoła z odzyskiem ciepła przy wykorzystaniu istniejącej komory grzewczej

1.5.4.        w poziomie -1 projekt modernizacji istniejącej wentylacji na wentylację z odzyskiem ciepłą

1.5.5.        w poziomie -1 projekt wentylacji toalet

1.5.6.        charakterystykę energetyczną

1.5.7.        projekt wentylacji  dla nowych toalet

1.6. Projekt instalacji elektrycznej zawierający

1.6.1.        projekt iluminacji zewnętrznej 

1.6.2.        projekt wielowariantowej iluminacji wnętrza (np. standardowe, nastrojowe, sceniczne, koncertowe, itp.) 

1.6.3.        projekt wielowariantowej iluminacji Lutheraneum (podziemia)

1.7. Projekt rozbudowy instalacji grzewczej w Lutheraneum

1.8. Projekt nagłośnienia Lutheraneum

1.9. Projekt instalacji teletechnicznej (sygnalizacja pożaru, monitoring wizyjny i antywłamaniowy)

2.       Projekt budowlano-konserwatorski remontu elewacji, w tym: 

2.1. Remont schodów zewnętrznych 

2.2. Program prac konserwatorskich elewacji 

2.3. Projekt nowego wejścia do kościoła z poziomu gruntu (do windy) od strony ul. Kredytowej wraz z projektem konstrukcyjnym przebicia 

3.       Projekty związane z otoczeniem kościoła, w tym:

3.1. Projekt zagospodarowania terenu wokół kościoła, w tym zieleni wraz z projektem drogowym ul. Burschego 

3.2. Projekt informacji zewnętrznej  (słupy ogłoszeniowe)


 

Zadanie 2. Wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami  i kosztorysami niezbędnymi do realizacji obiektu w w/w zakresie.

4. Termin wykonania zadania: do 30.11.2016 r. z możliwością przedłużenia, w przypadku zmian zakresu prac wynikających ze stanu budynku lub decyzji Zamawiającego.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy 

b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: nie dotyczy 

c) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

·         uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

·         uprawnienia do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie  zabytków i  opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568),

·         przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracach przy zabytkowych obiektach sakralnych o wartości zrealizowanych projektów nie mniejszej 250 000,00 każdy,

6. Sposób przygotowania oferty

Oferent przedstawia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1.

7. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena liczoną wg następujących kryteriów: 

a)      liczona wg wzoru: oferta z najniższą ceną/oferta badana x 100% 

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4; e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl w terminie do 12 lutego 2016 r.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Kierownik Kontraktu Jolanta Fabiszewska; tel. 605 655 178; e-mail: jola.fabiszewska@gmail.com

10. Ustalenia dodatkowe


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania oferentowi wybranemu do realizacji zamówienia  rozszerzenia zakresu obowiązków w związku z remontem innych elementów kościoła Świętej Trójcy, w tym przedłużenia okresu jej obowiązywania.  Szczegóły takiej współpracy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia będą przedmiotem negocjacji między stronami i zostaną zapisane w postaci aneksu do zawartej umowy, bądź umowy dodatkowej.