ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OBEJMUJĄCYM WYBÓR WYKONAWCY INWENTARYZACJI KOPUŁY DACHOWEJ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE METODĄ SKANOWANIA LASEROWEGO 3D

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do zgłaszania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy inwentaryzacji kopuły dachowej kościoła Świętej Trójcy w Warszawie przy Placu St. Małachowskiego 1 metodą skanowania laserowego 3D.

 

 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:
71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

 

2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji kopuły dachowej kościoła Świętej Trójcy w Warszawie przy Placu St. Małachowskiego 1  metodą skanowania laserowego 3D oraz geodezyjnego pomiaru punktów kontrolnych oraz przygotowanie dokumentacji 2D i modelu 3D kopuły.

 

Maksymalny błąd pomiędzy pojedynczymi punktami siatki geodezyjnej nie może przekroczyć 5 mm. 

 

3. Termin wykonania zadania: 6 tygodni od podpisania umowy.

 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

 

5. Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4; e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl  w terminie do 1 lipca 2015 r.

 

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Andrzej Weigle – Kurator Parafii; tel. 603 505 166; e-mail: andrzej.weigle@gmail.com

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania oferentowi wybranemu do realizacji zamówienia  rozszerzenia zakresu obowiązków w związku z remontem innych elementów kościoła Świętej Trójcy, w tym przedłużenia okresu jej obowiązywania.  Szczegóły takiej współpracy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia będą przedmiotem negocjacji między stronami i zostaną zapisane w postaci aneksu do zawartej umowy, bądź umowy dodatkowej.