Zaproszenie do udziału w postępowaniu obejmującym projektanta remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

 Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do zgłaszania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru projektanta remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy w Warszawie przy Placu St. Małachowskiego 1.

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV:
71240000-2 – usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

 

1)     przygotowanie i złożenie wniosku do właściwego konserwatora zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich dla remontu kopuły kościoła Św. Trójcy w Warszawie,

 

2)     przygotowanie wniosku do właściwego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku jakim jest kościół Sw. Trójcy w Warszawie położony przy Pl. Małachowskiego 1,

 

3)     wykonanie projektu budowalnego na budowę – remontu kopuły kościoła Św. Trójcy w Warszawie

 

Zakres projektu budowalnego obejmować będzie w szczególności:

 

·       projekt wymiany pokrycia dachowego kopuły kościoła Św. Trójcy w Warszawie,

 

·       dobór technologii zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczania przeciwpożarowego istniejących stalowych elementów konstrukcji kościoła Św. Trójcy (kratownic) po ich odsłonięciu i czyszczeniu,

 

·       projekt wymiany izolacji termicznej podniebienia kopuły kościoła Św. Trójcy,

 

·       nadzór budowlany (nadzór autorski).

 

3. Termin wykonania zadania: 12 tygodni od uzyskania przez Zamawiającego zaleceń konserwatorskich

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

5. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

6. Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4; e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl  w terminie do 1 lipca 2015 r.

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Andrzej Weigle – Kurator Parafii; tel. 603 505 166; e-mail: andrzej.weigle@gmail.com

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania oferentowi wybranemu do realizacji zamówienia  rozszerzenia zakresu obowiązków w związku z remontem innych elementów kościoła Świętej Trójcy, w tym przedłużenia okresu jej obowiązywania.  Szczegóły takiej współpracy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia będą przedmiotem negocjacji między stronami i zostaną zapisane w postaci aneksu do zawartej umowy, bądź umowy dodatkowej.