EKUMENICZNIE W ŚWIĘTEJ TRÓJCY

24 stycznia 2011 roku, przedostatni dzień Powszechnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy odbyło się nabożeństwo połączone z Sakramentem Ołtarza, podczas którego kazanie wygłosił ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele stołecznych parafii, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także reprezentanci Kościoła rzymskokatolickiego. W nabożeństwie wzięli udział zwierzchnicy trzech Kościołów, związanych wspólnotą Ołtarza i Ambony: ks. bp Jerzy Samiec (lut.), ks. bp Marek Izdebski (ref.) oraz ks. bp Edward Puślecki (met.). Obecny był również bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, oraz ks. Zdzisław Tranda, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Kościół rzymskokatolicki reprezentowali diecezjalni referenci ds. ekumenizmu: ks. prałat Mateusz Matuszewski (diecezja warszawsko-praska) oraz ks. Marek Danielewski (archidiecezja warszawska), a także liczne grono sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Przybyli również duchowni i wierni z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Kościoła Katolickiego Mariawitów.

Przybyłych gości przywitał proboszcz Parafii Świętej Trójcy ks. radca Piotr Gaś, który poprowadził również liturgię wstępną. Teksty liturgiczne, odwołujące się do tematu dnia (Żyć wiarą w Zmartwychwstanie) odczytała p. Małgorzata Platajs, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, diak. Małgorzata Gaś z Parafii Świętej Trójcy oraz ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

Modlitwa, wspólnota i jedność

W kazaniu opartym na Pawłowym napomnieniu „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17), ks. bp Jan Cieślar skoncentrował się na wymiarze wspólnotowym jedności, podkreślając, że relacje międzyludzkie oraz pojednanie mogą być zachętą do wiary i wyprzedzeniem „przyszłego czasu instytucjonalnego zbliżenia.”

Biskup odniósł się również do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitw, odwołującego się do świadectwa z Dziejów Apostolskich (Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach). Kaznodzieja przypomniał, że każdy Kościół, wskazując na autorytet Pisma Świętego, zaznacza swą wierność Kościołowi apostołów. – Każda chrześcijańska konfesja podkreśla swe trwanie w Kościele czasów apostolskich i dowodzi, że chce z tego właśnie okresu czerpać impuls do swych przemyśleń i z tego właśnie okresu czerpać swoją pobożność – mówił, przypominając, że poczucie wspólnoty, mimo różnych okresów w dziejach chrześcijaństwa, było prawdziwym spoiwem dla wiernych. – Poczucie wspólnoty utrzymuje w głębi każdego chrześcijanina Kościół. A dziś jest ono potrzebne jako świadectwo dla świata pozachrześcijańskiego. Dla nas dziś, wezwaniem do gruntownej analizy rozumienia wspólnoty jest wypowiedź ‘trwali w łamaniu chleba’. Agape, uczta miłości, jak i Eucharystia, dziękczynienie, prowadzą do pojmowania tego fenomenu jako koinonii, a więc komunii, wspólnoty. Chrześcijanie jako wspólnota są jednak podzieleni brakiem eucharystycznej wspólnoty Wieczerzy Pańskiej. Wybitny myśliciel, niemiecki teolog rzymskokatolicki Karl Rahner powiedział: Teologia jest jedna. Czy Kościół jest więc jeden jako wspólnota jeden, powszechny i apostolski? Czy Kościół w swej różnorodności konfesyjnej potrafi być zjednoczony w świadectwie miłości? – pytał biskup.

W Modlitwie Powszechnej Kościoła, którą poprowadził ks. dr Włodzimierz Nast, uczestniczyli duchowni z Kościoła luterańskiego, prawosławnego, adwentystycznego, baptystycznego, polskokatolickiego, a także członkowie Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy. Spowiedź poprowadził ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, a liturgię eucharystyczną bp Jerzy Samiec wraz z bp. Janem Cieślarem. W dystrybucji Komunii Świętej uczestniczyli biskupi z Kościoła ewangelicko-reformowanego i metodystycznego. Podczas nabożeństwa śpiewał chór Parafii Świętej Trójcy pod dyr. Michała Straszewskiego, a na organach grała p. Emilia Dziubińska.

Luterańskie akcenty podczas Modlitw Ekumenicznych

Nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy nie było jedynym luterańskim akcentem w stolicy. W Warszawie już 3 stycznia Modlitwy Ekumeniczne zainaugurowało nabożeństwo w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego, gdzie kazanie wygłosił ks. prałat Mateusz Matuszewski (rzym.). 15 stycznia w kościele rzymskokatolickim św. Alojzego Orione odbyło się comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne z udziałem ks. bp. Tadeusza Pikusa, przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, oraz ks. bp. Jerzego Samca, który zwiastował Słowo Boże.

16 stycznia w katedrze warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser odprawił mszę świętą, podczas której kazanie nt. znaczenia i roli tradycji w życiu Kościoła wygłosił ks. radca Piotr Gaś. Z kolei 23 stycznia w bazylice mniejszej p.w. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną. Kazanie wygłosił ks. bp Jerzy Samiec.

 

foto: Krzysztof Kozerski