Wizyta szwedzkich przyjaciół

2 maja przybyła do Warszawy delegacja diecezji uppsalskiej Kościoła Szwecji, składająca się z nowo wybranej rady diecezjalnej. Delegacji przewodził ks. bp Ragnar Persenius oraz ks. dziekan Annica Anderbrant, dziekan Parafii Katedralnej w Uppsali, która jest parafią partnerską Parafii Świętej Trójcy w Warszawie.

Nowa rada diecezjalna wybrała Polskę jako miejsce pierwszej podróży studyjnej. Warto wspomnieć, że wizyta Szwedów zbiegła się z pobytem szwedzkiej pary królewskiej w Polsce – król Karol Gustaw oraz królowa Sylwia odwiedzili Warszawę, Wrocław, a 6 maja na specjalne życzenie monarchów, odwiedzili również luterański Kościół Pokoju w Świdnicy. W spotkaniu z królewską parą uczestniczyli również przedstawiciele Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce z ks. bp. Jerzym Samcem na czele.  

Pierwszego dnia szwedzcy goście wysłuchali w Centrum Luterańskim prezentacji dotyczącej historii, stanu obecnego oraz struktury Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Na pytania gości odpowiadał ks. bp Jerzy Samiec, pracownicy Biura Konsystorza oraz Parafii Świętej Trójcy.

Jednym z punktów kulminacyjnych wizyty w Polsce było nabożeństwo z Wieczerzą Pańską w kościele Świętej Trójcy w narodowe święto Konstytucji 3 Maja. Po raz pierwszy w święto narodowe kazanie w polskim kościele wygłosił szwedzki biskup. W kazaniu opartym na słowach ap. św. Pawła z Listu do Galatów, bp Ragnar Persenius podkreślił znaczenie wolności w tradycji luterańskiej. – Luterańska reformacja była duchową odnową w jedności z Kościołem pierwszych wieków. Wskazała na Ewangelię jako źródło odnowy i była wierna nauce apostołów. Luterańska reformacja oznaczała również odnowę wolności, głównie dla jednostek, ale także dla powstających państw narodowych – mówił biskup.

Kaznodzieja odniósł się również do rozumienia wolności jako duchowego daru, który dany jest nie tym, którzy pokładają ufność jedynie w swoich zdolnościach i kwalifikacjach, gdyż w perspektywie chrześcijańskiej „wolność jest paradoksem, ponieważ dana jest ludziom polegającym na Bogu, zależnym od Niego. Ludzka egzystencja jest boskiego pochodzenia, darem Boga, naszego Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi.”

Biskup podkreślił, że historia jest aż do dziś historią zbawczego Bożego działania. Bóg dał ludziom Zakon i posłał proroków, aby chronić swoich współpracowników od grzechu i napominać do przestrzegania Jego woli. – U końca dni Bóg posłał również swojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, dając ludzkości nowy początek. Wraz z zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy, Chrystus pojednał Boga i świat. Ludzie są wolni ze względu na Chrystusa.

Szwedzki biskup przypomniał również o luterańskim wkładzie w rozwój demokracji, wskazując na tłumaczenia Biblii oraz nauczanie w językach narodowych, które pomogły wyposażyć obywateli w zdolność do samodzielnego rządzenia. – Dzięki przekazaniu władzy całemu ludowi Bożemu został wynaleziony nowy element w życiu Kościoła, inspirując rozwój, którego owoce możemy obserwować w nowoczesnej demokracji. Wszystko to zostało uczynione bez porzucania szczególnego zadania duchownych w służbie Słowa Bożego i Sakramentów – dodał.

Na koniec biskup Persenius zaznaczył, że nie możemy oczekiwać tego, że przywódcy Europy będą chrześcijanami, ale nie zwalnia to nas, chrześcijan, od posłuszeństwa wobec Bożego prawa istotnego dla całego stworzenia.

Podczas nabożeństwa wygłoszone zostało drugie kazanie – Słowo Boże zwiastował Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, który przypomniał kontekst historyczny powstania Konstytucji 3 Maja. Mówiąc o wolności w kontekście Ustawy Rządowej z 1791 roku oraz treści ewangelicznego przesłania bp Jerzy Samiec podkreślił, że chrześcijanin zyskuje prawdziwą wolność z łaski przez wiarę, jedynie w krzyżu Chrystusa, który uwalnia grzesznika od zniewolenia wysiłkami przestrzegania Zakonu, otwierając przestrzeń wolności w Jezusie Chrystusie. Mówiąc o kondycji człowieka i jego zmagań z wiarą, wolnością i grzechem, biskup zaznaczył, że człowiek oświecony prawdą Ewangelii „nie poszukuje wolności, rozumianej jako prawo do życia bez ograniczeń. Człowiek poszukuje poczucia bezpieczeństwa i własnej godności.  Przestrzeganie prawa, różnych nakazów, regulaminów staje się dla ludzi uciążliwe, gdy jest połączone z poniżaniem tego, kto ma przestrzegać owych zasad.

W liturgii komunijnej uczestniczył bp Ragnar Persenius, ks. Annica Anderbrant oraz ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii Świętej Trójcy. Spora część liturgii eucharystycznej odbyła się w języku szwedzkim – prefację śpiewała ks. Anderbrant, a Słowa Ustanowienia Sakramentu Ołtarza wypowiedział bp Persenius, który na koniec udzielił błogosławieństwa.

Po nabożeństwie odbył się w Lutheraneum (podziemia kościoła Świętej Trójcy) panel dyskusyjny, który poprowadził Andrzej Weigle, kurator Parafii Świętej Trójcy. Interesująca dyskusja została poprzedzona trzema referatami dotyczącymi sytuacji Kościoła luterańskiego w Polsce w kontekście życia diasporalnego (ks. radca Piotr Gaś) oraz relacji państwo-Kościół w polskiej ustawie zasadniczej, konkordacie i ustawach o stosunku państwa do Kościoła (mec. Przemysław Florjanowicz-Błachut). Sytuacje oraz wyzwania społeczno-polityczne, a także kulturowe Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce nakreślił dr Tomasz P. Terlikowski, redaktor naczelny portalu fronda.pl i ekumenizm.pl. Spotkanie zakończyło się Modlitwą Pańską oraz błogosławieństwem Biskupa Kościoła.

Podczas wizyty szwedzkiej delegacji, która potrwa do 6 maja, nasi goście odbyli szereg spotkań podczas których wnikliwie mogli zapoznać się z polską historią oraz kulturą. Odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopina, Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Cerkiew Metropolitalną św. Marii Magdaleny na Pradze oraz warszawską Synagogę Nożyków, gdzie spotkali się z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski. W ramach wizyty szwedzcy goście spotykali się również w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej na wewnętrznych obradach, modlitwach i nabożeństwach. – Po roku sprawowania urzędu Biskupa Kościoła, wielu spotkaniach z przedstawicielami różnych Kościołów, chciałbym podkreślić szczególną relację łączącą nas z Kościołem Szwecji. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to partnerstwo i mamy nadzieję na jego pogłębianie – powiedział biskup Samiec, podsumowując wizytę szwedzkich współwyznawców.

foto: Brunon Sikora

: : Więcej zdjęć TUTAJ