Parafia Świętej Trójcy wygrała proces ws. „serka wolskiego” w pierwszej instancji!


7 maja 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie o sygn. XXV C 1254/07 z powództwa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy, przeciwko Glob Tower Sp. z o.o. o ustalenie, że umowa sprzedaży „serka wolskiego” z dnia 27 sierpnia 2007 r. jest nieważna.

Sąd Okręgowy ustalił, że umowa sprzedaży „serka wolskiego” jest nieważna, a nadto zasądził na rzecz Parafii od Glob Tower łącznie 107.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sędzia po ogłoszeniu rozstrzygnięcia podała ustnie najważniejsze jego motywy. Sędzia stwierdziła m. in. co następuje:

•    ks. Sławomir Sikora nie był organem Parafii i nie był upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Parafii w zakresie zbywania nieruchomości;
•    pełnomocnictwo udzielone w dniu 21 maja 1999 r. przez ks. Sławomira Sikorę J. Lubienieckiemu i M. Osowickiemu było nieważne z wymienionego wyżej powodu, jak również dlatego, że było pełnomocnictwem ogólnym, a do sprzedaży nieruchomości niezbędne jest sporządzenie pełnomocnictwa szczególnego, dokładnie określającego przedmiot sprzedaży;
•    nieważne były również następujące czynności prawne:
–    umowa zlecenia z dnia 21 maja 1999 r.,
–    przedwstępna umowa sprzedaży „serka wolskiego” z dnia 14 listopada 2006 r.;
•    nieważna była umowa sprzedaży z dnia 27 sierpnia 2007 r.;
•    Zasadnicze Prawo Wewnętrzne ma źródło w Ustawie z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i reguluje w sposób wiążący uprawnienia organów parafii do dokonywania czynności dotyczących zbycia nieruchomości;
•    pełnomocnictwo z dnia 21 maja 1999 r. udzielone zostało z pogwałceniem przepisów Zasadniczego Prawa Wewnętrznego oraz § 42 i § 44 Regulaminu Parafialnego;
•    notariusz dokonując czynności ma obowiązek w każdym wypadku sprawdzenia, czy czynność taka nie jest sprzeczna z prawem;
•    wszyscy notariusze dokonujący czynności w sprawie „serka wolskiego” naruszyli art. 81 prawa o notariacie, gdyż powinni byli odmówić dokonania tych czynności jako sprzecznych z prawem;
•    notariusze dokonujący dalszych czynności na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 maja 1999 r. nie powinni byli poprzestać na ustaleniu, że zostało one sporządzone przez innego notariusza w formie notarialnej, lecz również poddać je ocenie pod kątem zgodności z prawem, a w konsekwencji odmówić dokonania czynności na podstawie tego pełnomocnictwa.
Z powyższego wynika, że Sąd Okręgowy w całości uwzględnił powództwo Parafii.

Wyrok ten nie jest prawomocny. Stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Aby wnieść apelację strona powinna złożyć wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po otrzymaniu z sądu odpisu wyroku z uzasadnieniem strona winna wnieść apelację w terminie 14 dni. Apelację będzie rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Podana powyżej treść sentencji i motywów rozstrzygnięcia może w drobnych szczegółach odbiegać od rzeczywistej treści podanej przez Panią Sędziego, ponieważ została odtworzona na podstawie notatek.

Uwagi dodatkowe:
1.    Nagrywanie przebiegu posiedzeń sądowych bez wyraźnej zgody sądu (Przewodniczącego Składu Orzekającego) wyrażonej na uzasadniony wniosek jest niedopuszczalne przez obowiązujące prawo. Ani strony ani żadna z osób uczestniczących w tym i poprzednich posiedzeniach Sądu w charakterze publiczności nigdy nie wnosiła o zezwolenie na utrwalanie treści posiedzenia przy pomocy urządzenia nagrywającego, ani takiego zezwolenia nie otrzymała.
2.    Podawane przez sędziego przy ogłoszeniu wyroku ustne motywy rozstrzygnięcia nierzadko w szczegółach różnią się od treści ostatecznego pisemnego uzasadnienia wyroku. Wiążąca strony jest treść pisemnego uzasadnienia, które strony będą mogły otrzymać, jak zostało to wyżej wyjaśnione, w późniejszym terminie. Nie należy zatem wyciągać zbyt daleko idących wniosków z treści ustnych motywów.

W celach informacyjnych zamieszczamy również wyciąg z treści ostatniego pisma złożonego przez naszych pełnomocników – załącznika do protokołu rozprawy z dnia 26 kwietnia 2010 r.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI, DOT. „SERKA WOLSKIEGO”

: : Pismo procesowe (wyciąg z załącznika do protokołu rozprawy z 7 maja 2010 r.)

: : INFORMACJE NT. SERKA WOLSKIEGO