ETO poszukuje dyrektora przedszkola ewangelickiego


Wypełniając swoje statutowe cele, Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe pragnie rozpocząć we wrześniu tego roku działalność oświatową na terenie Warszawy. W najbliższym czasie planujemy otworzyć przedszkole, a rok później szkołę podstawową, tworząc tym samym  możliwość kontynuowania edukacji.

Mając na uwadze działalność szkoły i przedszkola, chcielibyśmy stworzyć zespół placówek, który, działając wspólnie, dbałby o stworzenie dzieciom najlepszych warunków rozwoju i gwarantował pełne poczucie bezpieczeństwa.

Osobie zgłaszającej się na stanowisko dyrektora przedszkola dajemy możliwość tworzenia od podstaw i późniejszego kierowania pracą pierwszego w Warszawie przedszkola Fundacji ETO.

Osoba zgłaszająca się powinna spełniać następujące wymagania:
1)    ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub szkole;
2)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela;
4)    w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu lub szkole;
5)    posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6)    nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7)    nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8)    nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny  finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zm.)

(w/w zgodne z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek)

Aplikacje osób zgłaszających się powinny zawierać :
1)    list motywacyjny;
2)    życiorys (cv) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej;
3)    akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
4)    dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
5)    ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009 r.;
6)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14,  poz.114 ze zm);
10)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm) w celach wyłonienia osoby na stanowisko dyrektora;

Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Rekrutacja”, w terminie do 20 lutego 2010r na adres:
Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe Warszawa, 01-042 ul. Okopowa 56/1

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo.