Zmiany Regulaminu Cmentarnego

Realizując uchwałę Zgromadzenia Parafialnego z dnia 20 czerwca 2010 r., Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie wprowadza z dniem 1 stycznia 2011 roku zmiany w Regulaminie Cmentarnym i w Cenniku Opłat Cmentarnych, polegające między innymi na ustanowieniu nowej opłaty dla posiadaczy konsensów na naszym Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Młynarskiej 54/56/58.

Jest to opłata za możliwość korzystania z wywozu śmieci oraz z bieżącej wody, używanej zwłaszcza do podlewania i sprzątania. Wynosi ona 60 zł (w tym VAT) za pierwszy posiadany konsens (grób), a 30 zł za drugi konsens, wystawiony na tę samą osobę. Za trzecie i kolejne konsensy (groby) opłaty nie pobiera się. Rada Parafialna i Zarząd Cmentarza z wdzięcznością przyjmie także dobrowolne wpłaty od osób opiekujących się grobami, ale nie posiadających konsensu, doceniających troskę Parafii i zaangażowanie pracowników w utrzymanie naszej nekropolii w należytym stanie.

Opłaty należy wnosić na utworzone w tym celu konto Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy, Warszawa, ul. Kredytowa 4, nr: 45 1020 1156 0000 7102 0112 0286, z podaniem nazwiska posiadacza konsensu oraz numeru grobu, ewentualnie gotówką w kancelarii cmentarza.

Warto przypomnieć, że wniosek dotyczący wprowadzenia tego rodzaju rozwiązania został zgłoszony w trakcie jednego z poprzednich Zgromadzeń Parafialnych, a podstawowym argumentem był fakt, że Parafia (- pośrednio Parafianie opłacający składki), ponosi w całości znaczące koszty związane z utrzymaniem cmentarza (w tym także koszty wywozu śmieci i dostarczania wody) w sytuacji, w której więcej niż połowa grobów należy do osób spoza Parafii lub do parafian niepłacących składek, a tym samym do osób nieponoszących żadnych opłat z tego tytułu. Same koszty wody oraz wywozu śmieci wynoszą w skali roku ok. 35 tys. złotych (i stale rosną), co stanowi ok. 10 % kosztów ogólnych funkcjonowania cmentarza.

Wprowadzana opłata nie jest rozwiązaniem wyjątkowym, funkcjonuje także na innych nekropoliach. W niektórych przypadkach nosi ona nazwę „opłaty za użytkowanie części wspólnej”, przy czym taki zapis niesie za sobą konsekwencje podatkowe w postaci obciążania opłatą wszystkich posiadaczy konsensów i koniecznością odprowadzania podatku VAT także od osób, które nie dokonały wpłaty.

Rada Parafialna mając świadomość, że nawet tak niewielka kwota może stanowić znaczące obciążenie dla osób samotnych, wprowadziła w Cenniku Opłat Cmentarnych zapis umożliwiający zwolnienie z takiej opłaty.

Drugą, znaczącą zmianą przepisów jest wprowadzenie dla nowych konsensów, wydawanych po 1 stycznia 2011 roku 20. letniego okresu ważności. Po tym czasie konsens wymagać będzie odnowienia, co wiązać się będzie jedynie z wniesieniem opłaty kancelaryjnej w wysokości 50 zł (w tym VAT). Wszystkie dotychczas wystawione konsensy są ważne na okres, na jaki zostały wystawione (z reguły dożywotnio).

Tak jak w poprzednim przypadku, tak i tu, nowe rozwiązanie podyktowane jest względami praktycznymi i z powodzeniem stosowane jest na innych cmentarzach. Ma to na celu zobligowanie właścicieli konsensów lub ich rodzin do nawiązania kontaktu z kancelarią cmentarną przynajmniej raz na 20 lat, co dziś nie jest regułą i niesie za sobą utrudnienia.
Z dniem 1 stycznia 2011 r. wzrastają o ok. 10 % opłaty w Cenniku Opłat Cmentarnych, niezmieniane od  17 marca 2008 r., to jest przez 3 lata. Zmianie ulega także doliczana do cen stawka podatku VAT z 7% na 8 %.

Pozostałe zmiany w Regulaminie Cmentarnym i w Cenniku Opłat Cmentarnych mają charakter porządkowy. Tekst nowego Regulaminu i Cennika znajduje się na stronie parafialnej oraz w kancelarii parafialnej i kancelarii cmentarza.

Mamy nadzieję, że wprowadzane od nowego roku zmiany zostaną przyjęte ze zrozumieniem zarówno przez członków warszawskich parafii ewangelickich, jak i osób spoza naszego Kościoła i przyczynią się do jeszcze lepszego utrzymania jednej z najpiękniejszych nekropolii stolicy.

Rada Parafialna
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie