Ks. Piotr Gaś po raz czwarty radcą Konsystorza

Miło nam poinformować, że ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy został po raz czwarty duchownym radcą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wyboru dokonał Synod Kościoła podczas swojej sesji we Wrocławiu. Ks. Gaś jest obecnie najdłużej urzędującym duchownym radcą konsystorza.

Do wyborów duchownych i świeckich radców Konsystorza zgłoszono w sumie 11 osób. Każdy z nich miał możliwość trzyminutowej prezentacji. W głosowaniu uczestniczyło 59 synodałów.

W wyniku wyborów radcami duchownymi zostali
ks. Piotr Gaś z parafii Świętej Trójcy w Warszawie – uzyskał 34 głosy
ks. dr Marian Niemiec z parafii w Opolu – uzyskał 33 głosy
ks. Robert Sitarek z parafii w Kłodzku – uzyskał 32 głosy

Radcami świeckimi Konsystorza zostali:

Korneliusz Glajcar z parafii w Dzięgielowie – uzyskał 36 głosów
Bożena Polak z parafii w Katowicach – uzyskała 27 głosów
Jan Machalica z parafii w Bielsku – uzyskał 43 głosy

***

 

Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną Kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i Diecezjalnych.

Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki Wiceprezes i po trzech Radców duchownych i świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła.

Zadaniem Konsystorza jest m.in. nadzór nad Diecezjami i Parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (z łac. vacans, nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w Parafiach i Diecezjach, zarządzanie majątkiem Kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

Prezes, Wiceprezes i Sekretarz stanowią prezydium Konsystorza. W okresach między posiedzeniami Konsystorza prezydium załatwia pilne sprawy należące do kompetencji Konsystorza. Uchwały prezydium przedstawiane są Konsystorzowi na najbliższym plenarnym posiedzeniu do zatwierdzenia.

Konsystorz obraduje raz w miesiącu. Siedzibą Konsystorza jest miasto stołeczne Warszawa.

***

Cieszymy się również z wyboru p. Przemysława Florjanowicza-Błachuta, członka Rady Parafialnej Parafii Świętej Trójcy w Warszawie, na urząd rzecznika dyscyplinarnego ds. świeckich. Pan Florjanowicz-Błachut będzie pełnił swoją służbę wraz z mec. Bernard Rozwałka z Poznania. Gratulujemy.