Zgromadzenie Parafialne 2010


21 lutego odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne za rok 2009. Jak to zwykle bywa, także w tym wypadku dokonywało bilansu i oceny minionego roku, a także dyskutowano nad nowymi projektami.

Zgromadzenie wysłuchało ogólnego sprawozdania z życia parafii za rok 2009, które przedstawił kurator Parafii, Andrzej Weigle. Przypomniał, że Zgromadzenie odbywa się w połowie kadencji obecnej Rady Parafialnej. Sprawozdanie z życia Parafii, uzupełniane było prezentacją multimedialną, za pomocą której przedstawiono także dane statystyczne. Przypomniano tylko cztery z ponad 70 wydarzeń, które miały miejsce w naszej Parafii tj. kwietniowe otwarcie Kaplicy Halpertów po remoncie, majowe spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Panem Jerzym Buzkiem, uroczyste nabożeństwo we wrześniu, związane z 70 rocznicą wybuchu II wojny światowej i spalenia kościoła oraz październikowe podpisanie umowy z firmą Lux Med. Spółką z o.o. – operatorem EOD Tabita.

Kurator podkreślił, że w ramach Parafii i we współpracy z Parafią działa wiele aktywnych grup, podejmujących działania istotne dla naszej wspólnoty. Wskazał szczególnie na Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza, który w roku sprawozdawczym zakończył swoją działalność z powodu zmian w przepisach prawnych. Będzie ona kontynuowana w ramach pracy parafialnej. Kurator przypomniał nowe inicjatywy w Parafii – np. zajęcia muzyczne dla dzieci oraz zatrudnienie kantora, prowadzącego śpiew na nabożeństwach i przed nimi, a także udział w Nocy Muzeów, Ekumenicznym Święcie Biblii. Parafia kontynuuje prowadzenie stron internetowych – oprócz parafialnej, także stronę cmentarza i jubileuszy parafialnych.

W styczniu 2010 r. udało się zakończyć proces inwestycyjny w Tabicie, Parafia otrzymała 29 stycznia br. prawomocną decyzję zezwalającą na użytkowanie nowej części. Godnym podkreślenia pozostaje fakt, że zostały przeprowadzone prace w podziemiach kościoła – Lutheraneum oraz remont klatki schodowej w kamienicy przy ul. Kredytowej 4.

Kurator przypomniał, że w roku sprawozdawczym przeprowadzony został proces wyłaniania operatora dla EOD Tabita. Kwestie z tym związane były przedstawione Komitetowi Parafialnemu i Zgromadzeniu Parafialnemu, które wyraziło zgodę na wybór grupy Lux Med jako operatora.

Sprawozdanie finansowe przedstawili Skarbnik Parafii – prof. Stanisław Miścicki oraz pani Urszula Krzyżak – prezes Dossier Spółki z o.o. Skarbnik podkreślił, że sprawozdanie będzie nieco inne, niż dotychczas, albowiem księgowość została uzupełniona o szczegółowe dane dotyczące nieruchomości, co pozwala np. ocenić rentowność kamienic. Ponadto, sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami państwowymi. Następnie zostało przedstawione Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytane prze Pana Michała Kleinschmidta – przewodniczącego Komisji, dotyczące oceny działalności Rady Parafialnej w roku 2009.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań, przystąpiono do glosowania nad zatwierdzeniem Rocznego Sprawozdania Finansowego Parafii. Zgromadzenie Parafialne zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe Parafii oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Skarbnik Parafii przedstawił ponadto podstawowe informacje dotyczące preliminarza Parafii tj. przychodów i rozchodów na rok 2010. Dane liczbowe dotyczące poszczególnych pozycji zostały wyświetlone na ekranie. Po przeprowadzonym głosowaniu, Zgromadzenie Parafialne przyjęło preliminarz Parafii na rok 2010. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejnym, ważnym punktem dyskusji było przedstawienie projektu Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Głos zabrał pan Igor Chalupec i przedstawił szkolny projekt Fundacji ETO. Idea założenia Fundacji powstała 2 lata temu w kościele, w trakcie posiedzenia Komitetu Parafialnego. Fundacja została założona w roku 2008, a jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności oświatowej – w tym szkolnej i nawiązanie w ten sposób do tradycji szkolnictwa ewangelickiego. Fundacja od listopada 2009 r. jest organizacją pożytku publicznego, jako organizacja non profit, wykorzystując wszelkie przychody na statutową działalność. W statucie istnieje wyraźny zapis dotyczący zakazu jakiegokolwiek zabezpieczania majątkiem fundacji zobowiązań członków jej władz, a oni sprawują swoje funkcje całkowicie nieodpłatnie. W Fundacji działa Kapituła – organ doradczy, której przewodniczącym jest prof. Jerzy Buzek. W skład Rady Fundacji, która jest organem stanowiącym i opiniodawczym wchodzą oprócz pana Igora Chalupca ks. Piotr Gaś, ks. Adam Pilch i pani Olga Sztejnert.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą pani Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, pani Joanna Ziółkowska i pani Katarzyna Bursche. Pan Igor Chalupec przypomniał Zgromadzeniu dotychczasową działalność Fundacji, w tym organizowane przez Fundację konkursy dla dzieci. Najważniejszym projektem Fundacji jest założenie szkoły, w której na każdym poziomie prowadzić będzie dwie klasy, po ok. 16-20 dzieci. Planowany dzień uruchomienia szkoły to 1 września 2011 r., a przedszkola – na 1 września 2010 r. Szkoła ma promować wartości ewangelickie, ale ma być szkołą otwartą, szkołą dialogu. W szkole będzie nauczanie religii, co odbywać się będzie we współpracy z warszawskimi parafiami ewangelickimi.

Przyczyną, dla której sprawa ETO była dyskutowana podczas obrad zgromadzenia jest kwestia przeznaczenia części budynku na Kredytowej 4 na cele szkolne. Opracowane zostały konieczne projekty – w tym architektoniczne, prowadzone są rozmowy z dwoma deweloperami, którzy współfinansowaliby prace adaptacyjne. Rada Fundacji przyjęła ramowy plan działania szkoły na lata 2011-2017 oraz zestawienie pomieszczeń, które są niezbędne na cele szkolne. Fundacja chce wspomóc Parafię w remoncie kamienicy przy ul. Kredytowej 4, byłoby to przedsięwzięcie wspólne.

Proboszcz powiedział, że Rada Parafialna wielokrotnie rozmawiała o projekcie szkolnym i jest przekonana, że należy go poprzeć. Rada ma jednocześnie świadomość wyzwań z tym związanych, ale jest zdania, że nie można z niego zrezygnować. Rada podjęła dwie uchwały w tej sprawie – pierwszą kierunkową, wyrażającą poparcie dla projektu z prośbą o szczegółowe materiały. Rada Parafialna podjęła w dniu 14 stycznia 2010 r. następującą uchwałę:

„Rada Parafialna postanawia przeznaczyć pomieszczenia znajdujące się w kamienicy przy ul. Kredytowej 4 na parterze, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrze oficyny, w której obecnie znajduje się kancelaria parafialna, do wynajęcia Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe na cele szkolne. Pomieszczenia oddawane będą w najem zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez władze ETO w zestawieniu ilości pomieszczeń i powierzchni, przesłanym Radzie Parafialnej. Rada Parafialna ze względu na obecną trudną sytuację finansową Parafii zakłada, że koszty remontu i adaptacji pomieszczeń zostaną poniesione ze środków zewnętrznych. Rada Parafialna postanawia wystąpić o warunki zabudowy dla przyszłej oficyny położonej w miejscu garaży na cele szkolne i w związku z tym zwraca się do Fundacji ETO o przygotowanie niezbędnych dokumentów.”

Po dyskusji na temat projektu ETO, i wyjaśnieniach udzielonych przez Igora Chalupca Zgromadzenie podjęło decyzję następującej treści:

Zgromadzenie Parafialne wyraża zgodę na oddanie w najem Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe pomieszczeń znajdujących się w kamienicy przy ul. Kredytowej 4 na parterze, pierwszym, drugim, trzecim i czwartym piętrze oficyny, w której obecnie znajduje się kancelaria parafialna, na cele szkolne. Pomieszczenia oddawane będą w najem zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez władze ETO w zestawieniu ilości pomieszczeń i powierzchni, przesłanym Radzie Parafialnej. Ze względu na obecną trudną sytuację finansową Parafii Zgromadzenie Parafialne zakłada, że koszty remontu i adaptacji pomieszczeń zostaną poniesione ze środków zewnętrznych.

Uchwała została podjęta głosami 80 za, przy 4 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się.

tekst: Sebastian Roszak
foto: Aldona Karska