Wyjaśnienia w przetargu na dostawę i montaż windy w kościele Św. Trójcy 

Zamawiający przekazuje treść zapytań przesłanych do dokumentacji oraz wyjaśnienia Zamawiającego ws. ogłoszenia z 6 lutego 2018 r. 


Pytanie:

W związku z tym, że dane dotyczące finansów firmy należą do danych wrażliwych i nie mogą być ujawniane osobom trzecim zwracamy się z pytaniem czy w druku nr 3 możemy w poszczególnych latach wpisać sformułowanie np. „powyżej 500 tys. zł”, a tym samym spełnić wymóg określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wpisania w Oświadczeniu Wykonawcy o aktualnej sytuacji finansowej (druk nr 3) konkretnej kwoty rocznych przychodów z tytułu dostawy i montażu urządzeń dźwigowych i zastąpienie jej określeniem wyrażającym poziom przychodów np. „powyżej 500 tys. zł” lub „kwota wyrażająca się liczbą co najmniej 7-mio cyfrową”.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

>> Ogłoszenie