Uchwała Zgromadzenia Parafialnego ws. Kredytowej 4

Przedstawiamy pełne brzmienie uchwały Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie z 27 listopada br. ws. nieruchomości parafialnej przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie. 

 

 

Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, na posiedzeniu odbytym 27 listopada 2016 roku podjęło uchwałę o następującej treści:

1.             Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie potwierdza wolę budowy i urządzenia centrum parafialnego w obrębie nieruchomości przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie, to jest jedynej nieruchomości parafialnej zlokalizowanej w pobliżu kościoła ewangelickiego na pl. Małachowskiego. Potrzeba stworzenia takiego centrum wynika z ciągłego rozwoju Parafii i wzrostu liczby jej członków. Konieczne jest zapewnienie miejsca i warunków działania dla już pracujących oraz planowanych grup parafialnych, w tym dla rosnącej z roku na rok liczby dzieci i młodzieży uczęszczającej do punktu katechetycznego. Plany budowy i urządzenia obiektu parafialnego na miarę XXI wieku wynikają także z rosnącej aktywności Parafii w szeroko rozumianej sferze kulturalnej, społecznej i edukacyjnej i prowadzonych przez Parafię działań na rzecz mieszkańców stolicy i odwiedzających ją gości. 

Zgromadzenie Parafialne przypomina, że kamienica przy ul. Kredytowej 4 (dawniej: ul. Erywańska) została zbudowana ze środków własnych Parafii w roku 1853 – podobnie jak wiele innych budynków zlokalizowanych w otoczeniu placu Małachowskiego (w tym nieodbudowane po wojnie budynki przy ul. Kredytowej 2 i przy ul. Królewskiej, czy budynek Liceum im. M. Reja). Kamienica została następnie przebudowana w latach 1910-1911. Na mocy dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. dekretu Bieruta) odebrano Parafii jej majątek i z wielkim trudem Zbór w latach pięćdziesiątych XX wieku odzyskał prawo użytkowania jedynie nieruchomości przy ul. Kredytowej 4. Z własnych środków Parafia odbudowała kamienicę z częścią oficyn po zniszczeniach wojennych. Ostatecznie prawo własności Parafii do kamienicy zostało potwierdzone na mocy ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  

Kamienica znajduje się w złym stanie technicznym, a jej dalsze użytkowanie, bez względu na przyszłe przeznaczenie, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu. Na czas prowadzenia tych prac niezbędne jest wyłączenie obiektu z użytkowania, a tym samym – wyprowadzenie wszystkich lokatorów i użytkowników. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie zobowiązuje Radę Parafialną oraz Proboszcza do kontynuowania wszystkich niezbędnych działań w celu urządzenia centrum parafialnego w nieruchomości położonej przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie, po przeprowadzeniu jej generalnego remontu.  

2.             Zgromadzenie Parafialne wyraża żal z powodu wyemitowania w kanałach TVN 24 oraz Polsat News nierzetelnych materiałów informacyjnych o kwestiach związanych z tworzeniem centrum parafialnego przy ul. Kredytowej 4, a także z powodu rozpowszechniania komentarzy nieprawdziwych i krzywdzących Parafię o rzekomym wyrzucaniu przez nią lokatorów z nieruchomości, o złym traktowaniu starych i chorych ludzi, a zwłaszcza o stosowaniu w tych działaniach kryteriów wyznaniowych oraz o braku jakichkolwiek rozmów między Parafią a lokatorami. 

14 stycznia 2016 roku Rada Parafialna podjęła uchwałę o zakończeniu umów najmu z lokatorami zajmującymi 5 (pięć) lokali mieszkalnych (innych niż służbowe lub użytkowe) w kamienicy przy ul. Kredytowej 4, z zachowaniem trzyletniego okresu wypowiedzenia. Jest to maksymalny okres wypowiedzenia, a podstawą prawną dla takiego trybu – zarówno w przypadku lokatorów wyznania ewangelickiego jak i pozostałych – jest art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

14 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie z udziałem członków prezydium Rady Parafialnej i zainteresowanych lokatorów, podczas którego Parafia przedstawiła swoje stanowisko, w tym określiła warunki prowadzenia dalszych rozmów. Warunkiem tym było usunięcie z portali internetowych nieprawdziwych i zniesławiających Parafię wpisów oraz zaniechanie przez lokatorów działań podważających dobre imię Parafii i jej organów. Niestety, warunki te nie zostały spełnione, czego dowodem jest m.in. pikieta przeprowadzona w dniu 20 listopada 2016 r. przed kościołem Świętej Trójcy i wypowiedzi jej uczestników (lokatorów) oraz zaproszonych  osób niemających związku ze sprawą, zacytowane przez media.    

W przypadku dalszego zniesławiania dobrego imienia Parafii i jej organów, Zgromadzenie Parafialne upoważnia Radę Parafialną do podjęcia kroków prawnych w celu obrony dobrego imienia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i jej organów.

3.             Zgromadzenie Parafialne upoważnia Radę Parafialną i Proboszcza do prowadzenia dalszych rozmów z lokatorami parafialnej nieruchomości przy ul. Kredytowej 4. Prosi także Władze Miasta Stołecznego Warszawy o pozytywne rozpatrzenie wniosków o przyznanie 5 lokali komunalnych lokatorom z nieruchomości przy ul. Kredytowej 4, którzy otrzymali wypowiedzenie umów najmu z zachowaniem trzyletniego okresu wypowiedzenia.”

Oddano 81 głosów za, nie oddano głosów przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.