Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne

28 lutego odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Po otwarciu posiedzenia Zgromadzenia i wyborze prezydium oraz komisji skrutacyjnej p. Aldona Karska z Rady Parafialnej zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z działalności Parafii w 2015 roku.

Zgromadzenie wysłuchało również informacji na temat zmian w EOD Tabita od przedstawicieli spółki Lux Med Tabita zarządzającej naszym ośrodkiem. Przekazano informacje o pracach remontowych wykonanych m.in. w macierzystej części ośrodka (tzw. Stara Tabita) oraz planach na przyszłość.

Kurator Parafii Andrzej Weigle przedstawił dwa filmy autorstwa p. Marcina Maziarzewskiego – pierwszy z nich jest teaserem (zwiastunem) większego projektu filmowego, dotyczącego Parafii, a drugi to krótki film przedstawiający kwestie remontowe kościoła Świętej Trójcy, w tym szczególnie kopuły.

Po wysłuchaniu omówienia sprawozdania finansowego za rok miniony oraz projektu preliminarza na rok 2016, Zgromadzenie zapoznało się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz przystąpiło do głosowania. Zgromadzenie przyjęło sprawozdania za rok 2015 i preliminarz na rok 2016, uwzględniający wydatki remontowe na prace w Tabicie i kościele Świętej Trójcy.

Odbyła się również dyskusja nad wnioskami wolnymi.

Obrady zakończono pieśnią.