Sprawozdawcze zgromadzenie parafialne za rok 2017

Prezes Rady Parafialnej ks. Piotr Gaś na podstawie § 15 punktu 1 Regulaminu Parafialnego zwołuje sprawozdawcze posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Posiedzenie odbędzie się w 2. niedzielę pasyjną – 25 lutego br. – po przedpołudniowym nabożeństwie. 

Porządek obrad obejmuje: (i) część sprawozdawczą [sprawozdania: Rady Parafialnej, Proboszcza Parafii, sprawozdania finansowe, Komisji Rewizyjnej za rok 2017, informacje parafialnych grup działania i organizacji współpracujących za roku 2017]; (ii), dyskusję nad przedstawionym materiałem i przyjęcie go; (iii) udzielenie absolutorium Radzie Parafialnej za rok 2017; (iiii) preliminarz budżetowy na rok 2018; (iiiii) wolne wnioski. Materiały, które będą podstawą obrad Zgromadzenia Parafialnego, zostaną udostępnione od 18 lutego.

Przypominamy, że w zgromadzeniu parafialnym biorą udział wyłącznie osoby należące do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i posiadające czynne prawo wyborcze.