Rekrutacja na stanowisko katecheta_nauczyciel religii

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie ogłasza rekrutację na stanowisko katechety/nauczyciela lekcji religii.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: katecheta/nauczyciel religii.

Czas zatrudnienia: cały etat,

w tym: zatrudnienie na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela na 10/18 etatu (w Parafii działa Pozaszkolny Punk Katechetyczny przy CLVII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie, który jest zarejestrowany w Biurze Edukacji m. st. Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).

W przypadku zatrudnienia – jeśli jest taka potrzeba – Parafia oferuje w Warszawie mieszkanie służbowe w okresie obowiązywania umowy o pracę katechety/nauczyciela religii.

 

  1. Wykształcenie i inne wymagania, dokumenty:

1.1. Wykształcenie w zakresie teologii ewangelickiej (magister teologii, licencjat lub w trakcie) z przygotowaniem pedagogicznym.

1.2. Aktualna misja kanoniczna Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz aktualne skierowanie Biskupa Diecezji Warszawskiej KEA do nauczania lekcji religii.

1.3. Curriculum vitae oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

1.4. Referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia kandydata/kandydatki.

1.5. Chęć i umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, kreatywne podejście do nauczania i uczenia się.

1.6. Parafia informuje, że wykonywanie obowiązków na stanowisku katechety/nauczyciela religii łączy się z prowadzeniem działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, […] rozwojem duchowym, […] realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

W związku z powyższym kandydat/kandydatka musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

 

  1. Zakres obowiązków:

2.1. Jak w punkcie 1.6.

2.2. Prowadzenie lekcji religii.

2.3. Prowadzenie zajęć niedzielnych podczas nabożeństwa (szkółka niedzielna lub przedszkole niedzielne).

2.4. Prowadzenie stosownej dokumentacji.

 

  1. Oczekiwania mile widziane:

3.1. Aktywny udział w życiu parafii.

3.2. Znajomość języków obcych.

 

Zgłoszenia wraz dokumentami należy składać do 31 lipca 2024 roku w kancelarii parafialnej przy ul. Kredytowej 4 w Warszawie.

Można je również przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: warszawa-trojca@luteranie.pl

 

Warszawa, 9 lipca 2024 roku    

                                                              

                                                                                                         Rada Parafialna

                                                                          Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy

                                                                                                           w Warszawie

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa, NIP 526-002-94-63.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z Państwa danymi osobowym:
drogą elektroniczną: warszawa-trojca@luteranie.pl lub
korespondencyjnie na adres ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych w zakresie określonym w Art. 221 przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe i stanowi warunek wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Przekazanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo do sprostowania swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz uzyskania od Administratora dostępu do ich treści. W dowolnym momencie może Pani/Pan zgłosić Administratorowi chęć ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub wnieść o ich usunięcie. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, firmom kurierskim, kancelarii prawnej współpracującej z Administratorem. Takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami.
Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Pani/Pana dane zostaną usunięte po upływie 2 lat. Prosimy wówczas o dodanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”