Luterańsko-reformowane porozumienie

Kościół ewangelicko-augsburski oraz Kościół ewangelicko-reformowany podpiszą w Dzień Pokuty i Modlitwy (Środa Popielcowa, 22 lutego) w ewangelicko-augsburskim kościele Świętej Trójcy porozumienie, zgodnie z którym reformowani nie posiadający własnej parafii w danym mieście, będą mogli oficjalnie należeć do parafii ewangelicko-augsburskiej bez konieczności zmiany wyznania i korzystać ze wszystkich praw i obowiązków przysługujących wiernym Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a więc kandydować do rady parafialnej oraz współdecydować o losach parafii poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu parafialnym.

Porozumienie sankcjonuje niepisaną praktykę w niektórych parafiach luterańskich, w życiu których uczestniczy aktywnie reformowana diaspora. Dokument dotyczy jedynie tych miast, w których nie ma parafii luterańskiej lub reformowanej, choć jego głównym beneficjentem będą członkowie Kościoła reformowanego. Współpraca między obydwoma Kościołami w Polsce sięga już czasów reformacji. Mimo różnic teologicznych m.in. w rozumieniu Sakramentu Wieczerzy Pańskiej oraz odmiennego ustroju, obydwa Kościoły posiadały na przestrzeni wieków wspólny konsystorz (władza wykonawcza) i praktykowały gościnność eucharystyczną na długo przed podpisaniem Konkordii Leuenberskiej (1973), która ustanowiła pełną wspólnotę sakramentów i urzędu kościelnego między Kościołami ewangelicko-luterańskimi, reformowanymi, unijnymi, a od niedawna również metodystycznymi.

Kościół ewangelicko-reformowany liczący ok. 2 tys. członków posiada niewielkie liczby wiernych w kilku luterańskich parafiach – m.in. w Krakowie, Poznaniu, Sopocie czy Gorzowie Wielkopolskim. Reformowani uczestniczą w nabożeństwach luterańskich, a w regularnych odstępach czasu parafię odwiedza duchowny reformowany, który prowadzi nabożeństwo reformowane dla całego zboru.

22 lutego o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie odbędzie się nabożeństwo, podczas którego podpisane zostanie porozumienie między obydwoma siostrzanymi Kościołami. W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dokument podpisze ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła, oraz ks. Waldemar Pytel, prezes Synodu, a w imieniu Kościoła reformowanego ks. bp Marek Izdebski, superintendent Kościoła wraz z prezesem Synodu dr. Witoldem Brodzińskim. Podczas nabożeństwa, które będzie połączone z Sakramentem Wieczerzy Świętej, prof. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przedstawi krótką historię relacji luterańsko-reformowanych.