Cmentarze Pomnikiem Historii

28 października przedstawiciele  cmentarzy wyznaniowych na Powązkach: Cmentarza Powązkowskiego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Żydowskiego, Muzułmańskiego Kaukaskiego i Muzułmańskiego Tatarskiego zwrócili się z formalnym wnioskiem, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do Generalnego Konserwatora Zabytków o uznanie Zespołu cmentarzy wyznaniowych za Pomnik Historii.

Wiosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uznanie obiektu nieruchomego za Pomnik Historii jest jedną z form ochrony konserwatorskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, ze zm.). Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, w drodze rozporządzenia, uznaje za Pomnik Historii zabytek nieruchomy, o szczególnej wartości dla kultury, wpisany uprzednio do rejestru zabytków. Status Pomnika Historii jest szczególną formą nobilitacji i oznacza uwzględnienie obiektu w elitarnym gronie najważniejszych zabytków o znaczeniu ogólnokrajowym. Zabytek taki posiada wartości historyczne, naukowe i artystyczne o znaczeniu ponadregionalnym dla polskiego dziedzictwa kulturalnego – wartości utrwalone w świadomości społecznej, stanowiące źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń.

Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach

w Warszawie jest jedną z najstarszych nekropolii w Polsce. Na przestrzeni dwóch stuleci na terenach historycznych Powązek powstały cmentarze wyznawców trzech religii: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Terytorialna koegzystencja różnych kultur i tradycji w obrębie jednej nekropolii jest zjawiskiem unikalnym nie tylko w skali krajowej.

Wielokulturowy charakter Zespołu kształtował się pod wpływem przełomowych zmian społecznych i geopolitycznych na przełomie XVIII – XIX ww. Nekropolie były terenem walk powstań niepodległościowych i miejscem wielu demonstracji patriotycznych. Na cmentarzach spoczywają najwybitniejsi przedstawiciele polskiej kultury nauki i polityki.

Będąc pomnikiem dziejów nekropolie kształtują świadomość historyczną współczesnych pokoleń i stanowią ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego.