Przetarg na remont kopuły kościoła

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie ogłasza przetarg na wykonanie remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy w Generalnym Wykonawstwie, według Projektu Budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego, w sposób zgodny z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy i zgodnych z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

I. INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie
ul. Kredytowa 4 lok. 17, 00-062 Warszawa
reprezentowana przez księdza Piotra Gasia – Proboszcza Parafii
tel. 22 556 46 6; fax: 22 827 86 37
e-mail:
warszawa-trojca@luteranie.pl;
osoba do kontaktów w ramach postępowania przetargowego: Jolanta Fabiszewska (Kierownik Kontraktu) tel. 605 655 178

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów przetargowych  można uzyskać pod adresem: www.trojca.waw.pl

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Nazwa zamówienia: Remont kopuły kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

2.     Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3.     Kod CPV: 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

4.     Krótki opis: wykonanie przez Wykonawcę remontu kopuły kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie, według Projektu Budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego, w sposób zgodny z warunkami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w Umowie, Ogólnych Warunkach Umowy i zgodny z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Inwestycji.

5.     Zakres rzeczowy zamówienia: Planowany remont kopuły kościoła obejmuje następujące zadania:

1)    Demontaż pokrycia i poszycia latarni wykonanej z blachy miedzianej wraz z obróbkami blacharskimi.

2)    Demontaż obróbek blacharskich z filarów latarni i podestu (wraz z poszyciem).

3)    Demontaż pokrycia i poszycia kopuły zewnętrznej  (wykonanej z blachy miedzianej).

4)    Demontaż deskowania kopuły od strony wewnętrznej ze względów pożarowych oraz z powodu umożliwienia wykonania naprawy betonu.

5)    Demontaż szlichty i zawilgoconych warstw izolacyjnych z kopuły wewnętrznej. 

6)    Demontaż posadzki podestu zewnętrznego wkoło latarni. 

7)    Renowacja obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsu  latarni.

8)    Dach latarni – wykonanie warstw izolacyjnych, poszycia i krycia blachą.

9)    Montaż obróbek blacharskich z filarów latarni i podestu (wraz z poszyciem).

10) Wymiana zniszczonych okien latarni z odtworzeniem cech charakterystycznych, zwiększeniem izolacyjności termicznej, zastosowaniem szklenia bezpiecznego oraz stworzeniem możliwości wentylacji kościoła. 

11) Zabezpieczenie podłoża i wykonanie posadzki zewnętrznej wkoło latarni.

12) Oczyszczenie wzmocnienie i pomalowanie balustrady metalowej wkoło latarni.

13) Montaż warstw izolacyjnych, poszycia i pokrycia dachowego kopuły  z blachy miedzianej wraz z obróbkami blacharskimi i rynną.

14) Naprawa uszkodzonych fragmentów  kopuły żelbetowej od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

15) Odsłonięcie i oczyszczenie stalowych dźwigarów kratownicy kopuł wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym i przeciwpożarowym.  

16) Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe elementów mocujących  kasetony prefabrykowane oraz wykonanie impregnacji i napraw odsłoniętych kasetonów. 

17) Wykonanie ocieplenia kopuły wewnętrznej.

18) Zabezpieczenie p.poż ścian latarni, naprawa ubytków betonu w uszkodzonych ścianach  (ze względów przeciwpożarowych i antykorozyjnych).

19) Wzmocnienie, uzupełnienie i zabezpieczenie antykorozyjne pozostałych elementów stalowych w przestrzeni pomiędzy kopułami.

20) Wymiana (demontaż i montaż) oraz uzupełnienie instalacji oświetleniowej wnętrza kopuły z zastosowaniem opraw LED.

21) Wykonanie instalacji zdalnego otwierania 4 okien latarni z poziomu parteru dla wentylacji i przewietrzania wnętrza kościoła.

22) Dwukrotna zmiana miejsca mocowania istniejącego zwodu instalacji odgromowej na odcinku latarni dla umożliwienia wymiany okien i renowacji kolumn latarni.

23) System podgrzewania rynien i wpustów dachowych.

24) Oczyszczenie i zabezpieczenie krzyża na kopule latarni.

25) Zabezpieczenie instrumentu organowego przed uszkodzeniem i zapyleniem.

26) Wykonanie prac towarzyszących umożliwiających wykonanie bezpieczne robót.

27) Wykonanie dokumentacji wykonawczej, warsztatowej i powykonawczej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym w dokumentacji projektowej i Tabeli Elementów Scalonych

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy (uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie), z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

Warunkiem ubiegania się o Zamówienie jest:

1)    wykazanie, że roczne przychody z robót budowlanych za lata 2013, 2014, 2015 wyniosły nie mniej niż 2 mln (dwa miliony) złotych w każdym roku;

2)    posiadanie doświadczenia w wykonawstwie robót remontowo-budowlanych, tj. przekazanie do eksploatacji w latach 2013, 2014, 2015 obiektów przeznaczonych dla użyteczności publicznej, potwierdzone załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie;

3)    posiadanie doświadczenia w wykonawstwie robót budowlanych (remontów) dla obiektów zabytkowych, w dowolnym okresie;

4)    posiadanie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Uczestnik Postępowania jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1 mln (jednego miliona) złotych;

5)    spełnienie innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

Ocena spełniania warunków będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1.     Cena: 80% – liczone wg wzoru: oferta z najniższą ceną/oferta badana x 0,8

2.     Okres gwarancji: 20% – liczone wg wzoru: oferta badana/oferta z najdłuższą gwarancją x 0,2

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE

1.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

2. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ostatecznej ceny realizacji zamówienia z oferentem wybranym w postępowaniu przetargowym.


>> Projekt budowlany

>> Spis treści dokumentacji przetargowej

>> Ogólne warunki umowy

>> Formularz ofertowy

>> Wykaz robót podwykonawców

>> Oświadczenie wykonawcy

>> Oświadczenie wykonawcy o sytuacji finansowej

>> Doświadczenie wykonawcy w sprawach remontowo-budowlanych

>> Wykaz kadry wykonawcy

>> Gwarancja należytego zabezpieczenia umowy

>> Podkład mapowy

>> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

>> Tabela elementów scalonych

>> Umowa budowlana