Przetarg na pełnienie funkcji kierownika kontraktu i inspektora nadzoru w projekcie obejmującym wykonanie remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do zgłaszania ofert w przetargu na pełnienie funkcji kierownika kontraktu i inspektora nadzoru w projekcie obejmującym wykonanie remontu kopuły kościoła Świętej Trójcy w Warszawie przy Placu St. Małachowskiego 1 w Generalnym Wykonawstwie.

 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: 

Nadzór nad robotami budowlanymi: 71247000-1

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kierownika kontraktu i inspektora nadzoru (wszystkie branże będące przedmiotem prac) w trakcie wykonywania remontu kopuły wraz latarnią na kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie przy Placu St. Małachowskiego 1,  
w tym:

na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy Remontu: 

1.      opracowanie dokumentów przetargowych w postępowaniu na wyłonienie Generalnego Wykonawcy remontu,

2.      uczestniczenie w procedurze przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy remontu;

na etapie realizacji robót:

3.      koordynowanie na budowie robót realizowanych przez poszczególnych wykonawców,

4.      kontrolna nad właściwą i terminową realizacją robót,

5.      reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie,

6.      zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad prowadzonymi robotami w odniesieniu do wszystkich branż związanych z remontem,

7.      rzeczowe i finansowe rozliczanie robót wynikających z zawartej umowy na remont kopuły wraz z latarnią kościoła Świętej Trójcy.

3. Przewiduje się że zakres prac kierownika kontraktu i inspektora nadzoru/inspektorów nadzoru obejmował będzie w szczególności następujące czynności:

a)      przygotowanie dokumentów przetargowych: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Ogólne Warunki Umowy, Projekt Umowy,

b)      udział w postępowaniu przetargowym, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, w porozumieniu z Zamawiającym,

c)      udział w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, a także dokumentów formalno- prawnych wraz z dziennikiem budowy, 

d)      udział w naradach koordynacyjnych / spotkaniach z Wykonawcą robót. Z każdego spotkania Inspektor zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia protokołu, 

e)      prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz zasadami działania inspektora nadzoru, 

f)       stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego, 

g)      współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w okresie realizacji inwestycji, 

h)      kontrola jakości wykonanych robót, ich zgodności z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, 

i)        sprawdzenie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań ) dotyczących materiałów i urządzeń, 

j)        kontrola wyników badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót, 

k)      kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

l)        kontrola jakości wykonanych prac, 

m)   uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych, 

n)      rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, 

o)      bieżące prowadzenie rozliczeń finansowych z Wykonawcą Robót oraz sprawdzanie kalkulacji wycen i faktur, 

p)      bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji, 

q)      udział w odbiorach częściowych i końcowym, 

r)       pobyty na budowie minimum raz w tygodniu,

s)       podjęcie działań w momencie nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy,

t)       wykonanie czynności wynikających z praw i obowiązków gwarancji i rękojmi łącznie z uczestnictwem w komisjach powołanych przez Zamawiającego do oceny jakości robót w okresie rękojmi i gwarancji, 

u)      udział w rozliczeniu końcowym. 

4. Termin wykonania zadania: do 31.12.2016 r. z możliwością przedłużenia do 30.06.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy 

b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: nie dotyczy 

c) Zdolność techniczna lub zawodowa. Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj. powierzyć pełnienie funkcji kierownika kontraktu i inspektora nadzoru, posiadającą:

·         uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

·         przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika projektu i  inspektora nadzoru, w tym w odniesieniu do co najmniej trzech projektów obejmujących remont obiektów zabytkowych  o wartości co najmniej 5 mln zł każdy.

6. Sposób przygotowania oferty

Oferent przedstawia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1.

7. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena liczoną wg następujących kryteriów: 

a)      kwoty zaproponowana w ofercie za prace na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy Remontu (waga 50 %) – liczona wg wzoru: oferta z najniższą ceną/oferta badana x 0,5 

b)      kwota za prace na etapie realizacji robót w ciągu 10 miesięcy łącznie (waga  50%) – liczona wg wzoru: oferta z najniższą ceną/oferta badana x 0,5. 

8. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie papierowej lub elektronicznej należy złożyć w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie, ul. Kredytowa 4; e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 
w terminie do 10 stycznia 2016 r.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Andrzej Weigle – Kurator Parafii; tel. 603 505 166; e-mail: andrzej.weigle@gmail.com

10. Ustalenia dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproponowania oferentowi wybranemu do realizacji zamówienia  rozszerzenia zakresu obowiązków w związku z remontem innych elementów kościoła Świętej Trójcy, w tym przedłużenia okresu jej obowiązywania.  Szczegóły takiej współpracy, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia będą przedmiotem negocjacji między stronami i zostaną zapisane w postaci aneksu do zawartej umowy, bądź umowy dodatkowej.