Ogłoszenie dotyczące prac w ryzalicie wschodnim

W imieniu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie zapraszam do udziału w postępowaniu prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA:05.03.11-14-5914/16 projektu pn.: „Remont i przebudowa ewangelicko – augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, obejmującym prace w ryzalicie wschodnim kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie w tym: prace przygotowawcze (wyburzenia fragmentu klatki, wzmocnienie istniejącej konstrukcji, rozbiórka dachu), wykonanie szybu windowego, stropów pośrednich, pomieszczeń pomocniczych (łazienki, pomieszczenia techniczne) i odtworzenie klatki schodowej wraz z odtworzeniem dachu, wykonaniem pomieszczeń w klatce schodowej, podbicie fundamentu ryzalitu wschodniego, wraz z jego izolacją poziomą i pionową. 
 
Zadanie należy wykonać do 20 grudnia 2018 r.  
 
Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2018 r. o godz. 10.00. Oferty należy złożyć w wersji pisemnej w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie ul. Kredytowa 4.

 

Szczegóły postępowania zawarte są na portalu Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich