Nowy prezes warszawskiego oddziału PTEw


W styczniu 2009 roku minęła kolejna  czteroletnia kadencja zarządu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 16 lutego br. nowym prezesem wybrano prof. dr. hab. Karola Karskiego.

Dotychczasowy prezes ks. Jan Hause złożył sprawozdanie z działalności ostatnich czterech lat. W dyskusji podawano różne propozycje na przyszłość: tematykę spotkań, a także inne formy działalności jak wycieczki, wystawy, spotkania. Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi, rozpoczęły się wybory.

Nowym prezesem wybrano na kadencję 2009-2013 prof. dr. hab. Karola Karskiego, a w skład zarządu weszli: ks. dr Włodzimierz Nast (sekretarz), Danuta Weigle (skarbnik) oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie ma swój oddział w Warszawie od 1986 r. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest pielęgnowanie więzi wśród społeczności ewangelickiej, kultywowanie jej tradycji oraz obrona interesów  i dobrego imienia ewangelicyzmu w Polsce (§ 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego).

Członkami warszawskiego oddziału są nie tylko członkowie obu warszawskich parafii ewangelicko-augsburskich, ale również parafii ewangelicko-reformowanej i ewangelicko-metodystycznej a także przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej z Żyrardowa. Oddział liczy ok. 60 członków i sympatyków.

Prof. dr hab. Karol Karski, profesor teologii, pracownik naukowy, kierownik Katedry Ekumenizmu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był pierwszym prezesem warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i pełnił tę funkcję w latach 1986-1999.

Zarząd serdecznie zaprasza do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach oddziału, które planowo odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca o g. 17:30.