Konkurs plastyczny dla dzieci

Wszystkie dzieci zapraszmy do udziału w konkursie plastycznym oragnizowanym przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe pt.: Moje życzenia świąteczne.

Każdy Uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną w dowolnej technice na temat: „Moje życzenia świąteczne”. Fundacja prosi o wykonywanie prac plastycznych jak najbardziej płaskich, co ułatwi skanowanie prac plastycznych.

Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępną na stronie internetowej www.eto.org.pl. oraz w poniższych linkach.

Prace prosimy składać w Kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4, z dopiskiem „Konkurs ETO”, lub w sekretariacie szkoły im. Samuela B. Lindego, ul. J. Rosoła 10; w terminie do dnia 09 listopada 2020 r.
Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie fundacji www.eto.org.pl .

regulamin konkursu plastycznego 2020-1

zgłoszenie zyczenia-karta uniwersalna ze zgodami 2020