Komunikat

30 kwietnia 2013 roku zapadł wyrok uniewinniający w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego bp. Ryszarda Borskiego przeciwko ks. Piotrowi Gasiowi.

 

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia ogłosił wyrok w sprawie karnej z oskarżenia prywatnego bp. Ryszarda Borskiego przeciwko ks. Piotrowi Gasiowi, którym uniewinnił ks. Piotra Gasia od zarzucanych mu przez bp. Ryszarda Borskiego czynów.

Ksiądz Piotr Gaś został w 2008 r. oskarżony przez bp. Ryszarda Borskiego o zniesławienie go tj. o popełnienie przestępstwa z art. 212 § 1 kodeksu karnego. Zniesławienie miało polegać na wystosowaniu w 2008 r. przez ks. Piotra Gasia listu do naczelnych gremiów Kościoła, w którym skrytykował on działania bp. Ryszarda Borskiego, podejmowane przez Niego w sprawie tzw. serka wolskiego (tj. nieruchomości Parafii Świętej Trójcy w Warszawie), a które mogły okazać się działaniami na szkodę Parafii Świętej Trójcy i Kościoła. Kolejne zarzuty prywatnego aktu oskarżenia związane były z informowaniem przez ks. Piotra Gasia zgromadzenia parafialnego Parafii Świętej Trójcy oraz naczelnych władz Kościoła na konferencji w Wiśle o działaniach bp. Ryszarda Borskiego oraz krytycznej ocenie tych działań.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że treści, jakie znalazły się w piśmie, a następnie były powtarzane podczas zgromadzenia parafialnego i na konferencji w Wiśle, mieściły się w ramach dozwolonej krytyki zachowania oskarżyciela prywatnego i zagwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa. Podkreślił, że pismo, w którym znalazły się stwierdzenia o możliwym działaniu Ryszarda Borskiego na szkodę Parafii Świętej Trójcy i Kościoła zawierało szczegółowe uzasadnienie skłaniające Autora do formułowania krytycznych ocen i pozwalające adresatom na zorientowanie się w stanie rzeczy i przyczynach, dla których pismo zostało zredagowane. Nadto Sąd uznał za istotne w sprawie, iż treść inkryminowanej wypowiedzi nie miała charakteru bezwarunkowego. Sąd Rejonowy ponadto doszedł do przekonania, że dla oceny stawianego zarzutu nieobojętne były okoliczności, w jakich ks. Piotr Gaś sformułował swą wypowiedź oraz że osoby, do których pismo było kierowane, znały dotychczasowe zachowanie Ryszarda Borskiego i prezentowane przez  niego poglądy – częściowo sprzeczne z linią obrony nieruchomości „serek wolski”, przyjętą przez Parafię Świętej Trójcy. Wywodząc z konstytucyjnej zasady wolności słowa, a także treści art. 212 §1 K.k. i przedstawionych dokumentów Sąd stwierdził, że niedopuszczalna byłaby sytuacja, w której Proboszcz Parafii Świętej Trójcy mógłby jedynie opiniom i działaniom bp. R. Borskiego jawnie sprzyjać lub milcząco się nie zgadzać – jawne wyrażenie krytyki z jednoczesnym wyłożeniem przyczyn i uwarunkowań towarzyszących krytycznej wypowiedzi nie może podlegać karze.

Sąd obciążył także Ryszarda Borskiego kosztami postępowania w wysokości 2.880 złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Służy od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Warszawie.