Komunikat ws. artykułu opublikowanego przez TVN Warszawa

5 marca 2018 r. na portalu TVN Warszawa ukazał się tekst zatytułowany „Chwalą się remontem kościoła, a projekt placu w zamrażarce.” Artykuł opatrzony został podtytułem „Miasto nie może dogadać się z parafią”. W związku z publikacją tekstu i zawartymi w nim treściami proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś wraz z Radą Parafialną przekazują do wiadomości publicznej następujące uwagi i informacje:

Zgodnie z artykułem 12 prawa prasowego dziennikarz zobowiązany jest zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W przypadku omawianego tekstu zasady te zostały w sposób rażący złamane, gdyż autor/ka tekstu nie zadał/a sobie trudu, aby pozyskać informację organów parafii w przedmiotowej sprawie. Organami Parafii zgodnie z obowiązującą Ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Proboszcz Parafii i Rada Parafialna. Ani do kancelarii parafialnej, ani do proboszcza, ani też do żadnych członków Prezydium czy całej Rady Parafialnej nie wpłynęło jakiekolwiek zapytanie w sprawie w związku z powyższym tekst nie spełnia podstawowych wymagań stawianych rzetelnemu dziennikarstwu zarówno w świetle prawa, jak i ogólnych zasad etycznych. Parafia nie miała żadnej sposobności, aby odnieść się do podnoszonych w tekście zarzutów i stawianych tez. Tekst oparty jest jedynie na fragmentarycznych wypowiedziach urzędników ratusza, skrawkach prasowych wyrwanych z kontekstu sprawy szkodząc nie tylko Parafii, ale także sprawie rewitalizacji historycznego pl. S. Małachowskiego.

Już samym tytułem i podtytułem tekst ustawia tendencyjną narrację wskazując Parafię jako hamulcowego przy projekcie rewitalizacji Placu Małachowskiego, gdzie znajduje się pochodzący z XVIII w. zabytkowy kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy. Autorzy tekstu wprost sugerują, że Parafia generuje problem wiążąc w sposób nieuzasadniony trwające prace remontowe i dotacje ratusza na remont ze sprawą rewitalizacji. Tym samym autorzy tekstu ustawiają parafię w roli niewdzięcznego petenta, który przyjął dotację w wysokości 800.000 PLN, a teraz odmawia współpracy ze stołecznym ratuszem przy realizacji projektu. W tym kontekście warto wyjaśnić, że:

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie przystępowała i przystępuje do wszystkich konkursów i programów pomocowych związanych z zachowaniem warszawskiego dziedzictwa kulturowego, którego integralną częścią jest kościół Świętej Trójcy, z najwyższą starannością, przejrzystością i na tych samych prawach i obowiązkach jak pozostałe podmioty. Z wszystkich inwestycji władze Parafie rozliczają się nie tylko z odpowiednimi organami państwowymi i samorządowymi, ale także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawno-skarbowymi i wewnątrzkościelnymi z poszczególnymi urzędami, władzami zwierzchnimi Kościoła oraz najwyższym organem władzy Parafii, czyli Zgromadzeniem Parafialnym. Zachowując procedury publiczne i kościelne dbamy o majątek Parafii wypracowany przez pokolenia warszawskich ewangelików.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim instytucjom i organom, które wspomagają nas przy remoncie kościoła służącemu nie tylko jako miejsce kultu religijnego, ale też jako przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i dialogu dla mieszkańców naszego miasta bez względu na wyznanie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie subwencje, które pomogły Parafii w ratowaniu kościoła, którego generalny remont z wielkim trudem powoli kończymy. Większość środków, jakie pochłonął remont (20 mln złotych), pochodzą z środków własnych Parafii – dotacje stanowią ok. 25% inwestycji. Wszystkie informacje zostały przedstawione również naszym Parafianom przed i podczas dorocznego sprawozdawczego Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło się 25 lutego 2018 r.

Kwestia rewitalizacji placu Małachowskiego jest sprawą wieloletnią i niezwykle złożoną. W projekt Parafia zainwestowała również znaczne środki finansowe celem opracowania odpowiednich rozwiązań lub propozycji przedkładanych wielokrotnie różnym organom władzy samorządowej i państwowej szczebla centralnego. Parafia nigdy nie odmawiała dialogu w sprawie, gotowości podejmowania rozmów, nigdy nie była zainteresowana zamrażaniem, spowalnianiem procesów administracyjnych, a wręcz przeciwnie była żywotnie zainteresowana dynamicznym rozwojem procesu. Parafia posiada dokumentację, w tym korespondencję z władzami miasta, które potwierdzają powyższe stwierdzenia. Wyrażamy zdumienie, że redakcja zgodziła się na publikację teksu, który pomija zasadnicze wątki sprawy, w tym szczegóły, które były przedmiotem rozmów między Parafią a władzami miasta.

Dowodem na zaangażowanie Parafii w rozmowy z ratuszem jest współfinansowana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy publikacja jubileuszowa, w której przedstawione są również założenia rewitalizacji pl. Małachowskiego, a także spotkania władz Parafii z władzami ratusza, w tym z p. wiceprezydent Renatą Kaznowską, która odwiedziła naszą Parafię 10 stycznia 2018 r. Informacje na ten temat opublikowaliśmy na stronie internetowej Parafii oraz w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Twitterze. Najwyraźniej materiał ten nie znalazł zainteresowania autorów tekstu, którzy z pewnością do powyższych publikacji dotarli i zakładamy, że znają treść rozmów.

Opublikowany artykuł nierzetelnie sugeruje poprzez enigmatyczne stwierdzenie „oczekiwania ze strony proboszcza”, jakoby zastój w projekcie rewitalizacyjnym był wynikiem działań osobiście podejmowanych przez proboszcza w kwestiach „nawet nie tyle finansowych, co prawnych”, tak jakby proboszcz Parafii z pominięciem rady Parafialnej, Zgromadzenia Parafialnego i władz Kościoła stawiał żądania torpedujące całe przedsięwzięcie i mógł jednoosobowo podejmować decyzje prawne dotyczące majątku Parafii. Tekst obfituje w ukryte sugestie, brakuje w nim całościowego ukazania sprawy, a także konkretnych działań podjętych przez Parafię w związku z Placem Małachowskiego.

Przypominamy, że po rozstrzygniętym w 2014 roku konkursie, który zakończył się bez przyznania pierwszego miejsca, zgłoszone zostały do projektu, który zajął drugie miejsce, poprawki. Nie zostały one jednak uwzględnione. Na wszystkich etapach Parafia współdziałała z miastem uwzględniając toczące się jednocześnie prace i działania budowlane związane z remontem kościoła Świętej Trójcy, a także podtrzymując wolę rozmowy i dialogu ws. utraconych nieruchomości przez Parafię w wyniku II wojny światowej i przejętych przez państwo w latach powojennych. Parafia i jej władze nigdy nie utrudniały, ani nie unikały współpracy przy projekcie rewitalizacji Placu Małachowskiego. Wszystkie działania dotyczące remontu kościoła i zagospodarowania otoczenia prowadzone były, są i będą z zachowaniem pełnej przejrzystości. Parafia nigdy nie odmawiała ani dziennikarzom, ani zainteresowanym i powołanym do tego instytucjom informacji na temat prowadzonych działań w takim zakresie, który nie utrudniałby dobrą atmosferę i poufność rozmów.

Jesteśmy zaskoczeni, że portal TVN Warszawa dopuścił do publikacji nierzetelnego tekstu powielonego na innych portalach o tematyce lokalnej. Jeszcze bardziej jest nam przykro, że artykuł stał się przyczynkiem do kolportowania komentarzy, które szkalują Parafię i jej Proboszcza, promując kłamstwo jako narzędzie w dyskusji.

>> Komunikat wraz z wnioskiem o zamieszczenie sprostowania w PDF